Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

29 Sep 2014
Leuven Vooruit - Jaargang 9 nr 2

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 2

Jaargang 9 nr 2, 29/09/2014.


INHOUD

<#1> Uitbreiding blauwe zone wordt de nagel aan de doodskist van het Leuvens stadsbestuur

Nadat gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts op de gemeenteraad van 25 augustus jl. het schepencollege ondervraagd heeft over het gebrek aan communicatie m.b.t. de uitbreiding in volle vakantieperiode van de blauwe zone in bepaalde wijken van Kessel-Lo, is het op maandag 29 september 2014 de beurt aan het comité van de verontwaardigde buren om hun ongenoegen te uiten over de manier waarop het stadsbestuur deze uitbreiding boven de hoofden van de bewoners heeft beslist.


Wie objectief naar dit hele dossier kijkt, kan alleen maar vaststellen dat de mondigheid van de Leuvense inwoners toeneemt en dat ze zich steeds meer verzetten tegen ondoordachte maar vooral opgedrongen beleidsbeslissingen van het Leuvense stadsbestuur zonder dat daarbij enige vorm van inspraak is geweest. Het Vlaams Belang vindt het een goede zaak dat de stem van het volk haar rol blijft spelen. Het is inmiddels ook duidelijk geworden dat voor de betrokken wijken er helemaal geen objectieve vaststelling is gebeurd (door welke Leuvense dienst dan ook) die aanwijst dat de parkeerdruk in de betrokken wijken een onaanvaardbaar niveau heeft bereikt. Het stadsbestuur baseert zich op individuele vaststellingen of klachten van enkele buurtbewoners zonder de representativiteit van die klachten te hebben onderzocht. Ook het gegeven dat de ene reeks van straten een blauwe zone wordt en de aanpalende straten niet, zorgt er voor dat bewoners hun voertuigen in de zgn. “minder drukke” straten gaan parkeren. Dat wekt dan weer het ongenoegen van de bewoners van de aanpalende straten. Het stadsbestuur is er met de uitbreiding van de blauwe zone in geslaagd om bewoners van de ene straat op te zetten tegen die van de aanpalende straten, een fenomeen dat voordien niet aan de orde was.


Het hele protest draait om twee vragen:

1ste: waarom kregen bepaalde straten het statuut van blauwe zone toegekend en andere straten niet?

2de: waarom is over de uitbreiding van de blauwe zone geen overleg met de inwoners geweest?


Laat dat nu juist de 2 vragen zijn waarop het stadsbestuur tot op heden geen ernstig en gefundeerd antwoord kan geven en waardoor de buurtcomités in aktie zijn geschoten om het verzet te organiseren. Het college wijkt ondertussen geen millimeter en houdt halsstarrig vast aan haar besluit, niettegenstaande de buurtcomités een enquête hebben gehouden waaruit een aantal relevante resultaten naar voor zijn gekomen. Het stadsbestuur heeft hier echter geen oren naar en steekt blijkbaar liever de kop in het zand in plaats van haar visie op het mobiliteitsbeleid te herbekijken en aan te passen.


Het Vlaams Belang is principieel niet gekant tegen de invoering van een blauwe zone , maar een ondoordachte invoering ervan leidt in de praktijk alleen maar tot bijkomende problemen. Het Vlaams Belang stelt ook vast dat de sluipende uitbreiding van de blauwe zone in verschillende wijken geen draagvlak heeft omdat die maatregel de parkeerdruk niet zal verminderen. Dat wijzen de resultaten van de enquête van het buurtcomité uit.


Een ander belangrijk element dat samenhangt met de invoering van een blauwe zone is de handhaving. Ook daar blijkt het stadsbestuur en de politie te werken met twee maten en twee gewichten. Er zijn wijken waar nauwelijks op het respecteren van de blauwe zone wordt gecontroleerd (niettegenstaande die straten ook vol met wagens staan), terwijl er inwoners in de recente blauwe zones van Kessel-lo inmiddels al tot 3 boetes per week onder hun ruitenwisser hebben teruggevonden. Dat is geen handhaving meer, dat valt eenvoudig onder de categorie “bewonerspesten”. Het Vlaams Belang stelt dus opnieuw vast dat de invoering van een blauwe zone zonder dat er een voldoende capaciteit is voor de handhaving er van, alleen maar leidt tot nog meer ongenoegen waardoor opnieuw wijken tegen elkaar worden opgezet.


Tot slot stelt het Vlaams Belang vast dat het stadsbestuur een mobiliteitsprobleem wil aanpakken door middel van een fiscale maatregel (zijnde het aanschaffen van parkeerkaarten aan € 60,00 (1ste) en € 300,00 (2de) ). De hele discussie toont aan dat een dergelijke fiscale maatregel geen structurele oplossing biedt, buiten het feit dat de stadskas structureel met de opbrengst van veel parkeerkaarten wordt gevoed.


Om deze patstelling te doorbreken zal het Vlaams Belang op de gemeenteraad van maandag 29 september het verzoekschrift van het comité van de verontwaardigde buren steunen omdat de huidige aanpak vanuit het stadsbestuur heeft gefaald en er een andere weg moet bewandeld worden, wil er bij de bewoners nog een draagvlak zijn voor het Leuvense mobiliteitsbeleid. Het verzoekschrift van het comité van de verontwaardigde buren is daar een ernstige aanzet toe en moet het stadsbestuur tot een beter inzicht brengen om haar beslissing bij te sturen.

Vlaams geld in Vlaamse handen