Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

20 Jan 2014
Leuven Vooruit - Jaargang 9 nr 1

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 1

Jaargang 9 nr 1, 20/01/2014.


INHOUD

<#1> Bescherming stadszicht Bondgenoten wordt een ramp voor de handelaars

Op 9 december 2013 naam Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor onroerende erfgoed, de beslissing om 7 statige panden op de Bondgenotenlaan als individueel monument en de volledige laan als stadsgezicht voorlopig te beschermen.

Dat wil zeggen dat alle panden tussen het Fochplein en het Martelarenplein, met inbegrip van de beeldbepalende bebouwing in de aanzetten van de zijstraten en de verbredingen ter hoogte van de stadsschouwburg en het standbeeld van Justus Lipsius zijn opgenomen in het stadsgezicht.


Het Vlaams Belang begrijpt best dat de architecturale pareltjes van woningen (zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant) op de Bondgenotenlaan, die dateren van voor 1914 en nadien zijn wederopgebouwd, het beschermen waard zijn. Daarentegen, de voorlopige bescherming van de Bondgenotenlaan als stadsgezicht is o.i. een beslissing met verregaande gevolgen. De bescherming van de belangrijkste winkelstraat als stadsgezicht dreigt de toekomst van het hele handelsgebeuren te hypothekeren.


Gebrek aan visie

In de praktijk komt het er op neer dat ook de woningen en winkelpanden , die niet op de erfgoed-inventaris van de Bongenotenlaan staan, te maken zullen krijgen met een veel zwaardere administratieve procedure. Zo worden alle onderhoudswerken meteen meldingsplichtige werken waarover het Agentschap Erfgoed zijn advies moet geven. Bij het uitvoeren van verbouwingswerken aan de betrokken panden mag de verticale buitenstructuur niet gewijzigd worden en mag bv. de binnenverdeling niet volledig uitgebroken worden. Zo mogen voortaan reclamepanelen op de gevels de verticale lijn van het gebouw niet meer verstoren. Het Agentschap Erfgoed zal daar ook een advies over moeten geven. En juist daar wringt het schoentje. Momenteel is er geen globale en coherente visie over wat er wel en wat niet toegelaten is, laat staan dat er daarover concrete afspraken zouden bestaan met de Leuvense stadsdiensten. De dossiers zullen door het Agentschap Erfgoed geval per geval bekeken worden en dat zal in de praktijk leiden tot willekeur. Wat dat betreft heeft het Agentschap geen goede reputatie en de al dan niet gunstige afloop van een aanvraag is dikwijls verbonden met de erfgoedconsulent die het dossier behandelt. Of dit de rechtszekerheid bevordert is nog maar de vraag.


U zal maar eigenaar zijn van een dergelijk pand. Laat staan dat men het pand binnen afzienbare tijd nog verkocht zal krijgen.

Het Vlaams Belang begrijpt dan ook ten volle dat vele eigenaars en zaakvoerders op de Bondgenotenlaan zich zorgen maken over hoe het nu verder moet. Dat is zeer duidelijk gebleken tijdens de infovergadering van 8 januari jl. We stellen ook vast dat het Agentschap Erfgoed in een ivoren toren leeft en geen voeling heeft met de uitbating van een handelszaak. We mogen hopen dat het Handelaarsverbond de krachten verenigt en voldoende gegronde en gemotiveerde bezwaarschriften tegen dit voorlopig besluit van de minister indient. Het stadsbestuur mag ook niet bij de pakken blijven zitten en dient alle juridische middelen uit te putten om de bescherming als stadsgezicht tegen te houden, zo nodig zelfs een procedure bij de Raad van State in te dienen. Zo niet dreigt het hele handelsgebeuren op de Bondgenotenlaan op termijn een catastrofe te worden.

Vlaams geld in Vlaamse handen