Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

05 Jun 2012
Leuven Vooruit - Jaargang 7 nr 5

De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 5

Jaargang 7 nr 5, 05/06/2012.

Inhoud

Vlaams Belang Leuven heeft speerpuntenplan klaar

In aanloop naar de verkiezingen is het Vlaams Belang niet alleen bezig met lijstvorming maar ook met het schrijven van haar beleidsprioriteiten voor de bestuursperiode van 2013 tot 2018 onder de vorm van een verkiezingsprogramma. De bekendmaking van het verkiezingsprogramma wordt voorafgegaan van een speerpuntenplan met onze voornaamste aandachtspunten.

Het thema “veiligheid” zal een centrale plaats innemen in het lokaal verkiezingsprogramma. Het Vlaams Belang wil een veilige stad waar de Leuvenaars zich thuis voelen. Voor het Vlaams Belang moet het veiligheidsbeleid in een brede zin opgevat worden.

Het Vlaams Belang wil :

· een fysieke veiligheid tegenover criminaliteit en verloedering

· een identitaire veiligheid tegenover immigratie en vervreemding

· een sociale veiligheid tegenover armoede en financiële onzekerheid

Fysieke veiligheid betekent dat we een harde aanpak willen van de criminaliteit zodanig dat het recht op veiligheid van iedere Leuvenaar gewaarborgd wordt.

Sociale veiligheid betekent dat we werk, welzijn en welvaart waarborgen voor wie in Leuven woont en leeft.

Identitaire veiligheid betekent dat we het Vlaams karakter van Leuven kracht willen bijzetten.

Speerpuntenplan voor Leuven

1. Vlaams karakter versterken

Leuven moet zich als hoofdstad van Vlaams-Brabant uitdrukkelijk manifesteren als een Vlaamse stad. Daartoe moeten er initiatieven komen om het Nederlandstalige karakter van de stad aan te moedigen en te stimuleren. Leuven is gastvrij èn Vlaams!

2. Geen multiculturele onzin

Vreemdelingen dienen zich aan te passen aan onze normen en waarden en niet andersom. Wie wil behoren tot de Leuvense gemeenschap moet zich als medeburger aanpassen om Leuvenaar onder de Leuvenaars te worden.

3. Meer veiligheid voor de Leuvenaar!

Om de toenemende onveiligheid en criminaliteit in Leuven aan te pakken is er nood aan een kordaat beleid. De politie moet optreden tegen elke vorm van verloedering, vandalisme, overlast, sluikstorten en drugdealen. Omdat de politiemensen moeten weten wat er in de wijken leeft, is hun zichtbare aanwezigheid en aanspreekbaarheid van groot belang. De Leuvenaar moet weer ongestoord op straat kunnen komen. Meer en beter blauw op straat en meer camerabewaking als het moet.

4. Steun de Leuvense middenstand

Het Vlaams Belang wil meer aandacht voor de lokale handel en nijverheid omdat middenstand, winkeliers en horeca het hart vormen van de Leuvense economie en de uitstraling van Leuven mee bepalen. Voor een degelijk middenstandbeleid moet er één schepen bevoegd voor lokale economie komen die middenstand, horeca, KMO, toerisme, landbouw en industrie samenbrengt.

5. Fiscaal pact met de Leuvenaar

De afgelopen 6 jaar heeft de Leuvenaar via allerlei belastingen de stadskas gespijsd met vele miljoen euro’s. Het Vlaams Belang wil in de komende jaren een beleid met de laagst mogelijke belastingdruk en wil geen verkwisting van belastinggeld aan prestige projecten, overdreven uitgaven en nutteloze kosten . De stadsfinanciën moeten beheerd worden als een goede huisvader. Wij pleiten voor een fiscaal pact met de burger waarin de belastingen vastgelegd worden voor de komende bestuursperiode.

6. Een krachtig en sociaal woonbeleid

Een leefbaarheidsplan moet het huisvestingsprobleem aanpakken en de Leuvenaars aan een behoorlijke en betaalbare huisvesting helpen. Vele gezinnen en alleenstaanden kunnen de hoge prijzen in Leuven niet betalen en zijn bijgevolg verplicht om buiten Leuven te gaan wonen. Er moeten duidelijke huurprijzen komen met huursubsidies voor de sociale- en private huursector, de toewijzing van een sociale woning moet objectief verlopen via een openbaar wachtregister, het aandeel van de vreemdelingen moet beperkt worden. Het stadsbestuur dient gebruik te maken van haar voorkooprecht om gronden tegen een betaalbare prijs te verkopen aan Leuvense kandidaat-bouwers.

7. Aandacht voor iedere generatie en de uitbouw van een sociale adviesraad

Het beleid moet zich beter afstemmen op de specifieke noden van alle leeftijdsgroepen: kinderen, jeugd, gezinnen en senioren. Een grote inspanning moet geleverd worden om de wachtlijsten in de kinderopvang weg te werken. Het Vlaams Belang wil een uniek aanspreekpunt op de stadsdiensten aan de dienstverlening naar de senioren te verbeteren.

Binnen het Lokaal Sociaal Beleidsplan pleit het Vlaams Belang voor de oprichting van een lokale adviesraad ‘Sociaal Beleid’ die erover moet waken dat het gevoerde beleid op elk moment uitsluiting voorkomt en verhindert. Momenteel wordt een beleid gevoerd in gespreide slagorde. Losse maatregelen zoals cultuurbonnen, sportcheques, een aantal gratis vuilniszakken, e.d.m. bieden onvoldoende soelaas. Mensen in armoede hebben andere primaire noden die hun normale participatie in de stedelijke samenleving in de weg staan. Via een sociale adviesraad willen we erin slagen die noden te benoemen om van daaruit de nodige maatregelen te nemen, die de toegankelijkheid tot het maatschappelijke leven verhogen.

8. Kunst en Cultuur

Het Vlaams Belang vraagt meer aandacht voor het behoud van het eigen culturele erfgoed. De kunstenaars uit de Leuvense regio verdienen onze uitdrukkelijke steun. Voor hen moet er in het museum M een centraal gelegen en permanente tentoonstellingsruimte komen om lokale creativiteit en eigen talent een plaats te geven in de stad.

9. Vlotter verkeer

Het mobiliteitsbeleid moet, naast voetgangers en fietsers, ruimte laten voor de wagen. Het aantal bussen in de binnenstad moet verminderd worden. Het wegnemen van parkeerplaatsen op het openbaar domein moet stoppen. Er moet een betere bewegwijzering op de invalswegen voor vrachtwagens komen met aanduiding van de aanbevolen route. De doorstroming van het autoverkeer op de invalswegen en de ring rond Leuven moet verhoogd worden door een betere en doordachte afregeling van de verkeerslichten. Invoering van een selectieve zone 30 in plaats van algemene en weinig consequente invoering.

10.Goed bestuur

De Leuvenaar moet meer betrokken worden bij het beleid van het stadsbestuur. Het Vlaams Belang eist dat de bevolking van bij de aanvang van elk stadsproject wordt geraadpleegd en beter geïnformeerd. Om het vertrouwen tussen het stadsbestuur en de inwoners te herstellen moet er een voorlichtingsdienst komen die de Leuvenaar vooraf kan inlichten over ieder project van enige omvang op het Leuvens grondgebied of bij elke ingrijpende gemeentelijke aangelegenheid.


Vlaams geld in Vlaamse handen