Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Leuven vooruit
Regelmatig verspreiden wij onze nieuwsbrief "Leuven vooruit!". Via deze weg kan u op de hoogte blijven van onze initiatieven in de gemeenteraad. U kan zich abonneren op deze nieuwsbrief door ons simpelweg een email te sturen. Onze contactgegevens vindt u terug op de contact pagina.

21 Oct 2018
Leuven Vooruit - Jaargang 13 nr 2
De elektronische nieuwsbrief van de Leuvense gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang – Leuven Vooruit Nr 2

Jaargang 13 nr 2, 21/10/2018.

INHOUD

<#1> Vlaams Belang eist strenge aanpak huisjesmelkerij en wantoestanden op de Leuvense huurmarkt

Gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts heeft het voorstel geagendeerd op de gemeenteraad van maandag 22 oktober 2018.
We hebben allemaal met verbijstering en ongeloof de recente VRT reportage kunnen zien van de mistoestanden op zowel de particuliere als de sociale Leuvense huurmarkt. Huisjesmelkers die hun woningen als kamers verhuren en alle fatsoensnormen daarbij te buiten gaan. Huurders in panden zonder een degelijk huurcontract en nagenoeg zonder rechten. Woningen en kamers die niet voldoen aan de normen van het Vlaams Huurdecreet. Bouwvallige infrastructuur, gebrekkig onderhoud, vocht en schimmel, ongedierte zoals kakkerlakken en muizen, slechte isolatie en ga zo maar verder.

Huurprijzen die ver boven de maximale huurgrens liggen, huurwaarborgen die niet worden terugbetaald, woningzoekenden die worden opgelicht en ga zo maar verder. Kortom : onmenselijke omstandigheden en dat anno 2018.

Het Vlaams Belang vindt dat deze problemen niet passen en zeker niet thuishoren bij een fatsoenlijke stad, bij de hoofdstad van Vlaams-Brabant. Te hoge huren, onterechte kosten en bedreiging en intimidatie van huurders zijn blijkbaar schering en inslag en zijn voor Vlaams Belang niet langer toelaatbaar.

Als de huisjesmelkers niet strenger worden aangepakt zullen in de komende jaren de problemen alleen maar toenemen.

Omdat er netto te weinig sociale woningen bijkomen om de wachtlijsten weg te werken maar ook om de groei van het aantal inwoners met een beperkt inkomen op te vangen kunnen de Leuvenaars steeds minder makkelijk een woning tegen aanvaardbare prijs en behoorlijke kwaliteit huren. Misbruik door verhuurders loert om de hoek. In een stad waar zich dergelijke toestanden voordoen, worden de huurders alsmaar meer kwetsbaar. En dat kan o.i. niet de bedoeling zijn.

Niettegenstaande het uitbouwen van een woondienst binnen de stadsdiensten, is het Vlaams Belang van oordeel dat een aangepast plan van aanpak moet komen, niet alleen om de huurders beter te beschermen, maar ook om er voor te zorgen dat iedereen kwalitatief en betaalbaar kan wonen.

Het stadsbestuur moet veel meer gebruik maken van het zogenoemde ‘voorkeursrecht’. Door hier gebruik van te maken is het stadsbestuur in staat het heft in handen te nemen en de rotte appels uit de mand te halen. Door het voorkeursrecht toe te passen op panden krijgt het stadsbestuur op korte termijn meer greep op leegstand, misbruiken en huisjes melken.

Om ongewenst gedrag van verhuurders en huisjesmelkers tegen te gaan moet er een betere samenwerking komen tussen instanties en de huurders/bewoners. Het instellen van een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag is een instrument om meldingen over wantoestanden en intimidaties te verzamelen en een beter inzicht te verwerven over het reilen en zeilen van bepaalde verhuurders op de (kamer)verhuurmarkt. Door het verzamelen van deze informatie bekomt de dienst Wonen een goed overzicht van en inzicht in de wanpraktijken die plaatsvinden en welke partijen zich hier schuldig aan maken, en kan er bijgevolg effectief worden gehandeld.

We moeten niet alleen voorkomen, maar — helaas — ook genezen. Huisjesmelkers die herhaaldelijk wetten en regels aan hun laars lappen, moeten op een kordate manier worden aangepakt. Uitbuiting is tot nader order een economisch delict. Als de verhuurder doorgaat met uitbuiting van huurders moet het stadsbestuur maatregelen nemen die tot een totaalverbod op verhuren leiden door het betrokken pand onbewoonbaar te verklaren maar ook om de economische winsten van huisjesmelkers af te pakken.

Besluit:
 • Artikel 1
  Het stadsbestuur past de aanpak van de onaanvaardbare toestanden op de Leuvense huurmarkt op een intensievere en structurele manier aan.
 • Artikel 2
  De dienst Wonen wordt verder verstrekt en krijgt meer middelen om met meer controles de huisjesmelkers aan te pakken en de illegale activiteiten en wantoestanden pro-actiever en daadkrachtig aan te pakken.
 • Artikel 3
  Het stadsbestuur moet meer gebruik maken van haar voorkeurrecht om woningen op te kopen in de strijd tegen leegstand, misbruiken en huisjes melken.
 • Artikel 4
  Er komt een meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag om effectiever op te treden tegen wanpraktijken die plaatsvinden en tegen eigenaars/verhuurders die zich hier schuldig aan maken.
 • Artikel 5
  Het stadsbestuur werkt een verordening uit ter bescherming van de huurders en waarbij huisjesmelkers die herhaaldelijk wetten en regels aan hun laars lappen, op een kordate manier worden aangepakt met het onbewoonbaar verklaren van het betrokken pand en het afpakken van de economische winsten als doel.
QV Wijnhandel Tienen