Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Speerpuntenplan
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil het Vlaams Belang zijn speerpunten voorstellen. Voor het Vlaams Belang zijn veiligheid en leefbaarheid van het allergrootste belang. Elke Leuvenaar moet zich niet alleen fysiek veilig voelen maar bijvoorbeeld ook op gebied van woonzekerheid en dit in een aangename, leefbare omgeving waar hij zich thuis voelt. Leuven moet Leuven blijven!

U kan ook een uitgebreidere versie van ons programma terugvinden.

1 Betaalbaar wonen

Iedereen weet dat prijzen op de huizenmarkt alsmaar verder de hoogte in schieten. De stad mag geen eiland worden van enkel goedverdieners die het zich kunnen veroorloven om er een woning aan te kopen. Een stad moet bestaan uit een goede mix van mensen uit alle lagen van de bevolking. Men moet het veilig gevoel hebben dat wie hier is opgegroeid hier ook kan blijven wonen. Het huisvestingsprobleem moet aangepakt worden zodat de Leuvenaars aan een behoorlijke en betaalbare huisvesting geraken.

2 Meer mobiliteit

Een leefbare stad, die leeft van zijn middenstand, is een bereikbare stad waar iedereen zich veilig en vlot door de stad kan verplaatsen, zowel te voet, met de fiets, de wagen of met het openbaar vervoer. Het aantal bovengrondse parkeerplaatsen werd in de laatste jaren steeds verder verminderd. Het huidige circulatieplan maakt het er ook niet gemakkelijker op om te geraken waar je wil zijn. Het verkeer moet vlot kunnen circuleren zonder dat wagens, fietsers en voetgangers elkaar daarbij hinderen. Wegen afsluiten of rijrichtingen beperken waardoor sluipverkeer op andere plaatsen ontstaat is uit den boze.

3 Kordate aanpak van onveiligheid en criminaliteit

Onveiligheid en criminaliteit moet kordaat en krachtig worden aangepakt. Voldoende, zichtbare aanwezigheid van politie op straat moet de veiligheid verhogen, zodat ieder met een gerust gevoel op elk moment rustig zowel in de stad als in zijn woonomgeving kan rondlopen. De politie moet optreden tegen elke vorm van verloedering, vandalisme, overlast, sluikstorten en het dealen van drugs. De wijkagenten moeten, als wijkgerichte en alerte buurtpolitie, meer op straat aanwezig zijn waardoor de aanspreekbaarheid van de politie voor de Leuvenaars verhoogt.

4 Sociale volkspartij voor de Leuvenaars

Niet alleen voor de sociaal zwakkeren maar ook voor het toenemend aantal alleenstaanden en singles is het moeilijk een woning te vinden. Door de bouwverordening van de stad om woningen te bouwen met een minimum woonoppervlakte van 90 m² te herzien naar 60 m² komen er comfortabele en betaalbare woningen op de woningmarkt. Sociale woningen dienen eerst aan de eigen Leuvense inwoners toegewezen worden. Te hoge concentraties van vreemdelingen in bepaalde wijken dienen teruggedrongen te worden door hun procentueel aandeel te verminderen. Wie zich hier komt vestigen moet zich aanpassen aan de Vlaamse normen, waarden, vrijheden en plichten, niet andersom.

5 Meer respect voor onze senioren

Voor de iets oudere Leuvenaar is het niet altijd vanzelfsprekend om via het internet afspraken te maken om naar het stadskantoor te kunnen komen. Het Vlaams Belang pleit er daarom voor om in elke deelgemeente minstens één dag per week een gemakkelijk toegankelijk loket te hebben waar men met zijn vragen terecht kan. Een goede buurtwerking moet er voor zorgen dat senioren niet vereenzamen en meer aandacht krijgen in hun leefomgeving. Het Vlaams Belang komt op voor meer respect voor onze senioren.

6 Economie en ondernemen

Het Vlaams Belang wil meer aandacht voor de lokale handel en nijverheid omdat middenstand, winkeliers en horeca het hart vormen van de Leuvense economie en de uitstraling van Leuven mee bepalen. Voor een doeltreffend ondernemingsklimaat moet de bevoegdheid voor lokale economie, middenstand en handel, horeca, KMO, toerisme, landbouw onder één schepen worden samengebracht. Het Vlaams Belang wil een Lokaal Economie Forum dat bij de opstart van nieuwe ondernemingen of handelszaken zorgt voor een professionele begeleiding.

7 Minder belastingen

De afgelopen 6 jaar heeft de Leuvenaar via vele belastingen en retributies de stadskas gespijsd met vele miljoenen euro’s. Het Vlaams Belang wil in de komende jaren een verdere verlaging van de belastingdruk en wil een halt toeroepen aan de verkwisting van belastinggeld aan prestigeprojecten, overdreven uitgaven en nutteloze kosten. Er moet een grondige evaluatie komen van de belastingreglementen en pestbelastingen moeten worden afgeschaft. Het stadsbestuur moet sober en efficiënt omspringen met het geld van de Leuvense belastingbetaler. Het Vlaams Belang wil een “fiscale deal“ met de Leuvenaars waarin de belastingen worden vastgelegd voor de komende bestuursperiode.

8 Een leefbare en propere stad

Er moet meer worden geïnvesteerd in goed onderhouden voetpaden, fietspaden, wandelwegen en pleinen. Graspleinen, hagen en aanplantingen worden tijdig gesnoeid. Er komen meer openbare toiletten op het Leuvense grondgebied. In het stadscentrum en in de deelgemeenten komen er meer ondergrondse containers voor glas en PMD/zachte plastics. Er komt jaarlijks een actie “properste buurt van Leuven”.

9 Politiek is echt luisteren naar de mensen

Een stadsbestuur moet veel meer luisteren naar wat er onder haar inwoners leeft. De zgn. inspraakrondes van het stadsbestuur zijn de afgelopen jaren al te dikwijls show-vergaderingen geweest omdat het college in feite op voorhand de beslissingen al had genomen. Het Vlaams Belang hekelt dergelijke schijninspraak. Om tot een gedragen en weloverwogen beslissing te komen moet er door het stadsbestuur veel meer geluisterd worden naar de noden en verzuchtingen van de Leuvenaars en moeten de inwoners meer inspraak krijgen. Bij belangrijke en grootse ingrepen op het openbaar domein (wegeniswerken, inplanting woonprojecten, circulatieplan, …) wordt er een gemeentelijk referendum gehouden.

10 Goed werkend stadsbestuur

Het Vlaams Belang is voorstander van een slank en efficiënt bestuur. De samenstelling van het stadsbestuur wordt, naast de functie van burgemeester, beperkt tot maximaal 7 schepenen . De voorzitter van de gemeenteraad behoort niet tot het schepencollege. De OCMW-voorzitter is ook de schepen voor sociale zaken. Er moet opnieuw werk worden gemaakt van een goed werkende en efficiënte ombudsdienst die klachten en meldingen van inwoners vlot afhandelt en ze niet van het kastje naar de muur stuurt. Meldingen van gebreken, defecten of beschadigingen aan de infrastructuur (wegen, fiets – en voetpaden) moeten snel worden opgevolgd en degelijk worden hersteld.

QV Wijnhandel Tienen