Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Gemeenteraad
10 Jan 2007
Openingsverklaring op de installatievergadering van de Leuvense gemeenteraad op 2 januari 2007
Vooreerst zijn we als Vlaams-nationale verkozenen uitermate verheugd dat met het nieuwe gemeentedecreet eindelijk is afgestapt van de oude tricolore eedformule waarbij trouw werd gezworen aan “vorst en vaderland”. De nieuwe eedformule is een hele stap vooruit.

Ten tweede wil Vlaams Belang alsnog de 6.900 Leuvense kiezers bedanken die 5 Vlaams Belang verkozenen naar de Leuvense gemeenteraad hebben afgevaardigd waardoor Vlaams Belang de grootste oppositiefractie is geworden in de hoofdstad van Vlaams-Brabant.

Ook wil Vlaams Belang het vernieuwde schepencollege goede moed en vooral veel daadkracht toewensen voor de komende bestuursperiode om in deze stad een beleid te voeren ten gunste van de Leuvenaars en vooral om deze stad leefbaar te houden. De Vlaams Belang fractie is van mening dat er voor het stadsbestuur de komende 6 jaar een aantal grote uitdagingen op de agenda staan inzake stadsontwikkeling, huisvesting en kinderopvang die de moeite waard zijn en die meer dan een voltijdse opdracht zullen vergen om ze binnen een redelijke termijn te realiseren.

In het verlengde van het gekende spreekwoord dat zegt dat “the duty of the opposition is to oppose”, zal het stadsbestuur begrijpen dat we vanuit de oppositie voor de komende bestuursperiode geen blanco volmacht zullen geven. Anderzijds zullen we ons mandaat vanuit de oppositie wel gebruiken om het beleid van het stadsbestuur met een kritische ingesteldheid tegen het licht te houden en dus niet elk voorstel klakkeloos goed te keuren. We zullen constructief oppositie voeren wanneer het kan, destructief oppositievoeren wanneer het moet en ons gemotiveerd onthouden voor zover het nodig is.

Tot slot wil Vlaams Belang nog een kritische noot formuleren over de manier waarop er een aanhoudende heksenjacht wordt georganiseerd tegen het Vlaams Belang. En dan heb ik het niet enkel over de povere en verdraaide berichtgeving in de media, maar dan verwijst Vlaams Belang vooral naar de aanhoudende hetze door de vakbonden tegen onze kandidaten en militanten met uitsluiting als gevolg , evenals de broodroof van onze militanten en mandatarissen en het politiek proces dat momenteel tegen het Vlaams Belang wordt gevoerd voor de Raad van State met als enige bedoeling onze partijfinanciering af te nemen en ons monddood te maken. Als Vlaams Belang mandataris mag ik de wens maar ook de hoop uitspreken dat in deze democratische rechtstaat in 2007 de gedachten nog vrij zullen zijn en dat we ook in deze raad nog die dingen gaan mogen zeggen die over het Leuvense beleid moeten gezegd worden.

Hagen Goyvaerts

Fractieleider VB Gemeenteraad


Vlaams geld in Vlaamse handen