Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Gemeenteraad
30 Apr 2013
Analyse Vlaams Belang mbt Leuvens bestuursakkoord

VB-gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts heeft volgende analyse gemaakt van het bestuursakkoord van het Sp.a _CD&V stadsbestuur.

1ste vaststelling

Het bestuursakkoord omvat 163 bladzijden met acties en doelstellingen voor hun beleid voor de komende jaren.

Ronald Reagan indachtig, zou ik zeggen: “you ain’t see nothing yet”. Men zou kunnen denken : met zo’n fors bestuursakkoord gaat de oppositie moeilijke tijden tegemoet. De oppositie zal maand na maand gewoon platgewalst en bedolven worden onder de beleidsbeslissingen en projecten die we in de Leuvense gemeenteraad in de komende jaren voorgeschoteld gaan krijgen. We gaan als oppositie nauwelijks weerwerk kunnen bieden want er zal een batterij aan beleidsdaden komen die allemaal “leuke dingen zullen worden voor de Leuvenaars”. En daar kunt ge als oppositieraadslid toch niet tegen zijn, horen we de meerderheidspartijen dan zeggen. Was het maar waar.

Het vorige bestuursakkoord 2007 – 2012 was een veel magerder beestje. Soberder ook. Slechts 61 bladzijden. Het was toen ook iets meer ambitieus. Zo was er destijds een forse beleidsdoelstelling inzake wonen: het stadsbestuur ging zorgen voor de bouw van 1.000 betaalbare woningen waarvan 400 sociale woningen. Helaas werd die ambitie tegen het einde van de vorige bestuursperiode niet gehaald. Dat hebben we het college tijdens de afgelopen kiescampagne dan ook voor de voeten geschoven.

Het bestuursakkoord 2013-2018 is nagenoeg 3 keer zo omvangrijk wat de bladvulling betreft, maar deze keer met zeer weinig cijfers wat doelstellingen betreft. Want het stadsbestuur is veel voorzichtiger geworden. Als het een cijfer schrijft, dan kunnen we vanuit de oppositie dit college daarop aanspreken en dus deze keer : geen cijfers als doelstellingen of in alle geval zo weinig mogelijk.

2de vaststelling

Het bestuursakkoord heeft veel weg van een Neckermann of 3-Suisses cataloog. Voor ieder beleidsdomein heeft de bevoegde schepen zijn verlanglijstje kunnen opschrijven. En op zich is dat bij de aanvang van de nieuwe bestuursperiode nog niet zo problematisch, ware het niet dat tegenover al die mooie verwachtingen er geen enkele financiële zekerheid staat. Laat staan dat al die mooie plannen financieel zijn doorgerekend op hun haalbaarheid. Op een dergelijke manier kan ieder gemeenteraadslid een bestuursakkoord op papier zetten.

We stellen ook vast dat er voor de grote projecten die zich in de komende jaren zouden moeten realiseren, het college in de afgelopen weken al een voorafname heeft genomen op haar intentieverklaring en het bestuursakkoord.

Een aantal grote projecten er niet zullen komen, zoals

- De podiumkunstenzaal op Hertogendal komt er deze bestuursperiode niet.

- De plannen voor de ondertunneling van de Naamsesteenweg zijn ook niet voor deze bestuursperiode.

- De plannen voor het nieuwe woonzorgcentrum zijn ook niet voor deze bestuursperiode.

Maar van datgene wat dan nog wel overblijft in het bestuursakkoord zullen tegen december 2013, wanneer de financiële kant van de zaak doorwroet is, nog heel wat verlangens of paradepaardjes moeten sneuvelen.

We hebben het tijdens de besprekingen in de diverse commissies door verschillende schepenen horen verklaren: “ de concrete invulling van het bestuursakkoord pas zal gebeuren nadat de financiële kant van de zaak is opgemaakt”. Concreet dus tegen december 2013.

En we weten allemaal_ zeker na de onheilspellende verklaringen van de burgemeester__ dat de financiële vooruitzichten niet van die aard zijn, dat er nog veel belastinggeld kan uitgedeeld worden. Sterker, iedere euro 3 keer moeten omgedraaid worden alvorens hij wordt uitgegeven. De vraag is ook niet welke beleidsvoorstellen de eindstreep zullen halen, de vraag is eerder

- welke schepen gaat nu wat inleveren?

- Welke politieke doelstellingen wegen zwaarder door dan andere?

- Welke zullen de verschuivingen en beleidsprioriteiten zijn tegenover de vorige bestuursperiode?

Want doelstellingen en actieplannen uitschrijven is één zaak, het financiële plaatje is een andere zaak. En dan gaat het dikwijls niet alleen over de kost van het materiële van een actieplan, maar ook om de personeelskost.

3de vaststelling

Als we het bestuursakkoord wat grondiger gaan bestuderen, dan is het dikwijls zo dat de omschrijving van het actieplan dikwijls concreet is geformuleerd maar dat de invulling van de actiepunten bijzonder vaag of onvoldoende is uitgewerkt.

Voorbeeld 1. De bouw van de ondergrondse rotatieparking/parkeergarage de Bruul.

Hoe zal de realisatie van die parking gebeuren? Wordt het een investering met eigen middelen van de stad? Of wordt het een publiek-private-samenwerking (PPS) constructie? Hoe zal de uitbating gebeuren? Door een eigen verzelfstandigd parkeerbedrijf of door een privébedrijf? Veel vragen waar het stadsbestuur geen antwoord op heeft.

Voorbeeld 2. Er komt tegen 2015 een zorgbedrijf. Waarschijnlijk onder de vorm een autonoom gemeentebedrijf. Alweer een verdere ondergraving van de werking van het OCMW en dus ook van de gemeenteraad.

We mogen aannemen dat het zorgbedrijf zich zal bezighouden met de werking van de verschillende schakels zoals de thuisdiensten, de woonzorgcentra, de dienstencentra en de serviceflats. We gaan stilaan de Oostendse toer op. Daar hebben ze inmiddels voor alles en nog wat een autonoom gemeentebedrijf opgericht met een resem aan juridisch afgeleide entiteiten waardoor o.a. de wet mbt overheidsopdrachten kan worden opzeild.

Waarom stel ik die vraag? Als er binnen het stadsbestuur een akkoord is over het opstarten van een zorgbedrijf moet er toch iets aan de grondslag liggen? De klassieke BTW recuperatie kan o.i. niet de reden zijn om een zorgbedrijf op te richten.

Met wat heeft het dan wel te maken?

Heeft het te maken met:

- Een gebrek aan cohesie tussen de verschillende opdrachten van het OCMW? Ik stel mij de vraag?

- Is er dan te weinig focus op zorg? Stel ik mij de vraag?

- Zorgt het statuut van het OCMW personeel voor een concurrentieel nadeel tov de zorgsector?

- Of is de infrastructuur kost van het OCMW te hoog omdat het OCMW geen recht heeft op VIPA middelen, ik zeg maar wat?

4de vaststelling

Wie de moeite doet om het bestuursakkoord volledig door te lezen, zal vaststellen hoeveel studies er in de komende jaren zullen komen. Het zijn er een hele hoop.

Uit een eerste lezing onthouden we, in willekeurige volgorde, dat volgende studies er aankomen:

- Een omgevingsstudie komt van het Arenbergplein in Heverlee;

- Er komt een nieuwe mobiliteitsstudie;

- Er komt een studie voor de nieuwe arrondissementele schietstand;

- Er komt een woonbehoeftestudie;

- Het AGSL zal verschillende haalbaarheidsstudies maken;

- Er komt een hoogbouwstudie;

- Er komen studies aangaande bijkomende verbindingen voor langzaam verkeer;

- Er komen studies voor de heraanleg van pleinen en straten;

- Er komen studies in het kader van de herbestemming van de St Jacobskerk en andere restauratieprojecten;

- Er komt een capaciteitsstudie van de scholen mbt de uitbreiding of de bouw van nieuwe scholen;

- Er komt een economische behoeftestudie voor Leuven Noord;

- Er komt een masterplan voor de sportinfrastructuur van Wilsele en Wijgmaal;

- Er komt een studie voor een overdekte atletiekpiste i.s.m. de universiteit;

- Er komt een studie voor een tramlijn

en zo kunnen we nog even doorgaan.

Op zich ziet dat er allemaal heel indrukwekkend uit, maar we willen het stadsbestuur er toch voor waarschuwen om met die studies niet al te veel valse verwachtingen te creëren waardoor het college daarna verenigingen, of een wijk, of een doelgroep moet ontgoochelen omdat met de uitvoering van een beleidsoptie niet in deze bestuursperiode zal begonnen worden.

En tot slot zijn we zeer benieuwd hoe dit stadsbestuur in de komende bestuursperiode zal omgaan met een aantal bedreigingen die op deze stad afkomen.

Zoals daar zijn: de hervorming binnen de politie, de brandweer, de pensioenhervorming en de verminderde energiedividenden. In de tekst van het bestuursakkoord is daarover niets te lezen.

In het bestuursakkoord schrijft het stadsbestuur dat ze bij de NMBS zal aandringen op een stopplaats ter hoogte van Haasrode–researchpark.

Wie het investeringsplan van de NMBS groep voor de periode 2013 - 2025 bestudeert, kan alleen vaststellen dat er de komende 12 jaar nagenoeg geen investeringen zijn voorzien in de capaciteitsuitbreiding van het klassiek spoornet in Vlaams-Brabant. En wat de aanleg van het station in Haasrode betreft is in het meerjarenplan al helemaal geen sprake, laat staan dat er een budgettair spoor terug te vinden. Het stadsbestuur zal zijn uiterste best moeten doen om de NMBS op andere gedachten te brengen, anders zal allemaal bij valse hoop blijven.

Tot zover een aantal bedenkingen en vragen het voorliggende bestuursakkoord. De Vlaams Belang fractie is dus helemaal niet overtuigd van de degelijkheid van het bestuursakkoord en zijn uitermate benieuwd wat er in december 2013 zal overblijven, nadat het bestuursakkoord financieel werd doorgerekend. Het is niet onmogelijk dat er nog verrassingen uit de kast gaan komen.

QV Wijnhandel Tienen