Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Ons programma

Het lokale Vlaams Belang verkiezingsprogramma bestaat uit 8 hoofdstukken.

 1. Thuis in Leuven
 2. Veiligheid voor alles
 3. Wonen, welzijn en sociale voorzieningen
 4. Verkeer en bereikbaarheid
 5. Werken en ondernemen in Leuven
 6. Bestuurskracht in Leuven
 7. Harmonie mens en milieu
 8. School maken, jong zijn, sporten en cultuur

Het lokale verkiezingsprogramma dient gelezen te worden als bundeling van onze politieke standpunten. Met dit lokaal verkiezingsprogramma reikt het Vlaams Belang een alternatief aan voor de komende 6 jaar. Het Vlaams Belang wil een veilige en leefbare stad waar de Leuvenaars zich in de eerste plaats thuis voelen.

Thuis in Leuven

Vlaams karakter

 • Uitwerken van initiatieven om het Nederlandstalig karakter van de stad aan te moedigen en te stimuleren.
 • Het stadsbestuur moet consequent de Nederlandse taal gebruiken bij haar loketfuncties en alle andere contacten met de burgers.
 • Het stadsbestuur moet consequent een Nederlandstalige naamgeving gebruiken bij stedelijke projecten en initiatieven.
 • In samenspraak met het Leuvense verenigingsleven een volwaardige 11-juli viering in de hoofdstad van Vlaams-Brabant organiseren.
 • Bij het onthaal van nieuwe inwoners, pas gehuwden en jubilarissen wordt hen een Vlaamse leeuwenvlag aangeboden evenals een DVD die Vlaanderen en het Vlaams karakter van Leuven in de verf zet.
 • Jaarlijks toekennen van een prijs aan middenstanders, verenigingen of personen die het Vlaams en/of het Nederlandstalig karakter van Leuven hebben bevorderd.
 • Kordaat terugdringen van anderstalige opschriften uit het straatbeeld en Leuvense handelaars stimuleren om Vlaamse namen te gebruiken voor hun handelspanden.
 • Verkoop van stads- en OCMW-gronden enkel aan burgers die de Nederlandse taal machtig zijn.

Vreemdelingen- en integratiebeleid

 • Vreemdelingen die willen behoren tot de Leuvense gemeenschap moeten de nodige inspanningen leveren om zich als medeburger volledig aan te passen aan de normen en waarden binnen onze Vlaamse gemeenschap.
 • De lokale subsidies en gemeenschapsgelden bestemd voor inburgering moeten gekoppeld worden aan het succesvol afwerken van een inburgeringsprogramma met een burgerschapsproef als resultaatsverbintenis.
 • In plaats van de etnisch-culturele eigenheid binnen de allochtonenverenigingen te stimuleren en te ondersteunen, moet het stadsbestuur de individuele inzet van nieuwkomers in hun ontwikkeling binnen de samenleving ondersteunen.
 • Geen bijkomende stedelijke subsidiëring van infrastructuur en werkingskosten voor de lokale moskeeën.
 • Het stadsbestuur ziet er op toe dat bij alle religieuze feestelijkheden de wettelijke bepalingen worden nageleefd (o.a. wet op het dierenwelzijn).
 • Bewoners van het woonwagenterrein, die de bestaande regelgeving niet naleven, worden van hun standplaats verwijderd. Het stadsbestuur voorziet geen terrein voor doortrekkende woonwagenbewoners.
 • De rol van een stedelijk meldpunt voor discriminatie moet worden beperkt tot het verlenen van objectieve informatie omtrent de geldende wetgeving en het oriënteren van mogelijke slachtoffers van discriminatie naar de bevoegde instanties.
 • Actieve controle op het verblijf van illegale vreemdelingen in de stad.
 • Er wordt een inschrijvingstaks voor niet-EU burgers ingevoerd.

Veiligheid voor alles

Veiligheid

 • Een zichtbare en functionele aanwezigheid van de politie op straat met laagdrempelige aanspreekbaarheid.
 • De Leuvenaar moeten opnieuw het gevoel krijgen dat het zinvol is om aangifte van een misdrijf te doen of om samen te werken met de politie.
 • De wijkagenten moeten, als wijkgerichte, klantvriendelijke en alerte buurtpolitie, meer op straat aanwezig zijn waardoor de aanspreekbaarheid van de politie voor de Leuvenaars verhoogt.
 • Per deelgemeente worden jaarlijks in een veiligheidsplan de specifieke veiligheidsproblemen opgelijst en actief opgevolgd.
 • Het inzetten van fietspatrouilles in het stadscentrum voor een verhoogde, zichtbare aanwezigheid overdag en om ook o.a. nachtlawaai, vandalisme en overlast snel aan te pakken.
 • Oprichting van een dienst Toezicht en Preventie voor het uitvoeren van functioneel toezicht, preventieprojecten en voor het opsporen van sluikstorters.
 • De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) moet voluit toegepast worden in de strijd tegen de overlast en tegen de misdrijven die niet meer door het parket vervolgd worden.
 • Strenge aanpak van en verscherpte controle op drughandel en druggebruik in de omgeving van scholen, hangplekken en de uitgangsbuurt.
 • Strengere aanpak van verloedering (graffiti, sluikstorten, vernielingen) en vandalisme die zorgen voor een vuile aanblik van de stad.
 • Kordate aanpak van de winkelcriminaliteit: wie diefstallen pleegt moet voelen dat zijn daden niet worden getolereerd.
 • Drastische vereenvoudiging van de diefstalaangifte door middel van een uniforme en elektronische procedure.
 • De straten en openbare gebouwen verder uitrusten met een doeltreffende camerabewaking.
 • Er moet een beveiligde website komen voor winkeleigenaars met gegevens van veelplegers van winkeldiefstallen.
 • Het uithangen van foto’s van betrapte dieven moet mogelijk zijn ter ontmoediging van de dieven en dus ter preventie van winkeldiefstallen.
 • De wettelijke zelfverdediging dient uitgebreid te worden tot de bescherming van de eigendom.
 • Het wijzen op de verantwoordelijkheid van ouders, scholen, jeugdhuizen en jeugdbewegingen in hun opvoedingstaak.
 • Verhoogde controle op onwettige handelspraktijken en op de navolging van de regels van de handelswetgeving in nacht- en internetwinkels.
 • Strengere aanpak van illegalen en criminelen.

Wonen, welzijn en sociale voorzieningen

Wonen

 • Invoering van een leefbaarheidsplan in de sector van de sociale huisvesting.
 • Investeren in meer gemengde wijken met privatieve en sociale wooneenheden om het stigma van sociale woningen weg te werken.
 • Inzetten op woonwijken met een gezonde mix van ouderen met jonge en actieve bewoners, waardoor een gezonde sociale gemeenschap ontstaat (sociale controle, een praatje slaan, om mekaar te helpen, aanpak van het taboe van eenzaamheid).
 • Maatregelen nemen in samenwerking met de sociale huisvestingmaatschappij om wachttijden voor sociale woningen te verkorten.
 • Duidelijke huurprijzen voor nieuwe huurders in de sociale huisvesting in functie van de grootte en de kwaliteit van de woning en de leefomgeving.
 • Heldere toewijzingspolitiek met een openbaar wachtregister om misbruiken, vriendjespolitiek of andere gunsten bij toekenning uit te sluiten.
 • Concentratievorming stoppen door beperking van het procentueel aandeel vreemdelingen.
 • Er komt een duidelijke regeling waarbij eigen Leuvense inwoners voorrang krijgen bij de toekenning van een sociale woning.
 • Betere integratie van de buurtwerking in de bredere woonomgeving.
 • Het stadsbestuur dient gebruik te maken van haar voorkooprecht om gronden te verwerven voor starterswoningen.
 • De stad en het OCMW verkopen enkel hun gronden aan wie Nederlands spreekt of aan wie met goed resultaat een inburgeringsprogramma voltooide.
 • Door de aanhoudende stijging van het aantal alleenstaanden en singles is er een verhoogde behoefte aan aangepaste woonvormen. Daarom wordt de bouwverordening van de stad om woningen te bouwen met een minimum woonoppervlakte van 90 m² beter herzien naar 60 m². Hierdoor komen er comfortabele en betaalbare woningen voor alleenstaanden op de woningmarkt.
 • Hoogbouw tot meerdere bouwlagen (gelijkvloers + 4 bouwlagen) moet mogelijk zijn in functie van de geschiktheid van de locatie, de inplanting en de ontwikkeling van de openbare ruimte.
 • In de deelgemeenten worden het landelijk karakter en de open ruimten zoveel mogelijk behouden en komt er een beperking op de bouw van appartementen.

Senioren

 • Door de toenemende vergrijzing zijn er meer senioren met behoefte aan aangepaste woonvormen. Daarom wordt de bouwverordening van de stad om woningen te bouwen met een minimum woonoppervlakte van 90 m² beter herzien naar 60 m². Hierdoor komen er comfortabele en betaalbare woningen voor senioren op de woningmarkt.
 • Er komt een volwaardige schepen van seniorenbeleid die een onderzoek doet naar de noden en verzuchtingen van de senioren en een aangepast en samenhangend beleid voert.
 • Senioren moeten kunnen rekenen op een vlot contact met de gemeentediensten. Er moet een aanspreekpunt in elke deelgemeente komen waar zij met al hun vragen terecht kunnen.
 • Het aanbod voor senioren wordt uitgebreid met een seniorentelefoon zodat ook zij alle nuttige informatie ter beschikking kunnen krijgen zonder dat daar een informaticadrempel van computers en digitale media tegenover staat.
 • Om schrijnende toestanden te voorkomen moet er, naast een meer actieve ondersteuning van de buurtbetrokkenheid, een centraal meldpunt komen waar iedere burger melding kan maken van personen die in eenzaamheid leven.
 • Er komt een samenwerking tussen OCMW en BPost die moet leiden tot een betere detectie van vereenzaming. Postbodes komen regelmatig bij mensen thuis en zijn dus een uitstekend aanspreekpunt.

Sociale thema’s

 • Ondersteunende inspanningen voor het creëren van bijkomende kinder- en buitenschoolse opvang en het beperken van de wachtlijsten.
 • Jaarlijks in het budget een bedrag voorzien om de verkeersinfrastructuur af te stemmen op de behoeften van mensen met een handicap.
 • Gebruikers van diensten voor aangepast vervoer betalen hiervoor dezelfde kostprijs als de overige gebruikers van het openbaar vervoer.
 • Invoeren van maatregelen voor een betere toegankelijkheid binnen de stedelijke infrastructuur en de publieke diensten.
 • Uitwerken en begeleiden van initiatieven van aangepaste huisvesting voor mensen met een handicap, zowel in de sociale huisvesting als in de private sector.
 • Oprichting van een adviesraad “Sociaal Beleid” om het stadsbestuur te adviseren teneinde uitsluiting tot het maatschappelijke leven te voorkomen.

Verkeer en bereikbaarheid

Mobiliteit en bereikbaarheid

 • Er komt één schepen van mobiliteit die de bevoegdheid heeft over alle aspecten inzake verkeer en verkeersveiligheid.
 • Jaarlijkse evaluatie en actualisering van het circulatieplan, zowel binnen de Leuvense ring als in de deelgemeenten.
 • Verkeersstromen op de invalswegen en in de woonwijken die lijden onder het sluipverkeer worden systematisch in kaart gebracht in functie van eventuele aanpassingen van het mobiliteitsbeleid.
 • Verhogen van de betrokkenheid van inwoners en middenstand bij de uitvoering van verkeersingrepen die in bepaalde straten of wijken worden gedaan.
 • Flexibele en snelle procedure voor de toekenning van een parkeervergunning voor privatieve technische interventies in de binnenstad.
 • Terugbrengen van de betaalplicht voor parkeermeters naar 19u in plaats van 21u.
 • Veilig verlichte en goed onderhouden oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.
 • Meer doordachte afregeling van de verkeerslichten voor een verhoging van de doorstroming van het autoverkeer op de invalswegen en de ring rond Leuven.
 • Bewegwijzering op de invalswegen voor vrachtwagens met aanduiding van de aanbevolen route.
 • Sluipverkeer moet uit straten geweerd worden en sluiproutes langsheen de grote steenwegen moeten worden tegengegaan. Lokale woonzones mogen geen doorstromingsroutes worden.
 • Fietsverbindingen tussen deelgemeenten en het stadscentrum dienen te worden verbeterd en waar mogelijk aan te sluiten op het provinciaal fietsroutenetwerk of op de fietsroutes van omliggende gemeenten.
 • Het aantal streekbussen dat door het stadscentrum rijdt wordt drastisch beperkt.

Openbare werken

 • Nauwgezetter opvolging van infrastructuurwerken om vertraging bij de uitvoering en meerwerken te beperken.
 • Verbeteren van de coördinatie bij wegenwerken tussen de betrokken aannemers en nutsmaatschappijen.
 • Verbeteren van de communicatie met de lokale bewoners over de voortgang van de werkzaamheden.
 • Heraanleggen en herwaardering van het Sint-Jacobsplein in Leuven en van het Baron August De Becker Remyplein in Kessel-Lo.
 • Waar mogelijk worden straten en voetpaden op zo’n manier heraangelegd dat zij het lokale karakter van een wijk versterken en sluipverkeer bannen. Bij iedere heraanleg dient aandacht te worden besteed aan het effect op zwakke weggebruikers en op het gemotoriseerd verkeer.

Werken en ondernemen in Leuven

Lokale economie en middenstand

 • Het middenstandsbeleid moet gebaseerd zijn op de krachtlijnen van een vereenvoudigde regelgeving, een verminderde fiscale druk, een verhoogde veiligheid en een verhoogde bereikbaarheid.
 • Eén schepen voor lokale economie.
 • De oprichting van een Lokaal Economie Forum als professionele begeleiding bij de opstart van nieuwe ondernemingen of handelszaken.
 • Verdere uitbouw van het elektronisch loket voor het online vervullen van allerlei formaliteiten.
 • Financiële ondersteuning van “wonen boven winkel”-projecten zonder dit via leegstandbelasting op te dringen aan winkeleigenaars.
 • Een actief gericht beleid om leegstand van winkelpanden te verminderen in samenwerking met middenstandsorganisaties en handelaarsverbonden.
 • Promotie van “winkelen in Leuven” als volwaardig alternatief en hogere belevingswaarde ten opzichte van mega-winkelcomplexen.
 • Invoeren van echt ondersteunende maatregelen voor een betere toegankelijkheid van handelszaken.
 • Initiatieven nemen om de markt van Leuven, Heverlee, Kessel-Lo en Wijgmaal aantrekkelijker te maken.
 • Opvolging van de naleving, de evaluatie en de aanpassing van het terrassenreglement.
 • Maatregelen die de toegankelijkheid en het tijdelijk parkeren voor leveranciers, techniekers en zorgverstrekkers in de binnenstad vergemakkelijken.
 • Compensatie voor de handelaar bij langdurige (openbare) werken zonder dat deze zijn winkel dient te sluiten of een ernstig inkomensverlies lijdt.

Horeca

 • Middenstand- en horecaregelgeving moeten tot stand komen in overleg met de sector.
 • De middenstand en de horeca moeten met hun vragen en problemen voor advies en informatieve hulp terecht kunnen bij één aanspreekpunt.
 • Meer politieaanwezigheid in het uitgaansmilieu en een krachtdadig opsporingsbeleid, gevolgd door een doelmatig bestraffings- en vervolgingsbeleid.
 • Gekende relschoppers krijgen een horecaverbod.
 • Uitbreiding van het recht op wettelijke zelfverdediging. Middenstanders moeten niet alleen zichzelf, hun personeel en hun klanten kunnen beschermen tegen misdadigers, maar moeten ook het recht krijgen om have en goed veilig te stellen.
 • Voor veiligheidsinvesteringen moeten er stedelijke tegemoetkomingen voorzien worden.
 • Geen verdere afbouw van bovengrondse parkeerplaatsen.
 • Het verhogen van de parkeertijd voor een Shop&Go parkeerplaats naar één uur.
 • De parkeertarieven moeten naar omlaag.
 • De afnamevrijheid van alle horecaproducten moet aan iedere uitbater gewaarborgd worden.

Bestuurskracht in Leuven

Goed bestuur

 • De samenstelling van het stadsbestuur, naast een burgemeester, beperken tot maximaal 7 schepenfuncties.
 • De voorzitter van de gemeenteraad behoort niet tot het schepencollege.
 • De OCMW-voorzitter is ook de schepen voor sociale zaken.
 • Oprichting binnen de dienst communicatie van één voorlichtingsdienst om de inspraak van de Leuvenaar te verbeteren.
 • Houden van een gemeentelijk referendum bij grootse ingrepen op het openbaar domein (wegeniswerken, inplanting woonprojecten, circulatieplan, …).
 • Invoeren van een vragenmoment voor de Leuvenaar voorafgaandelijk aan de raadszitting om vanuit het publiek actualiteitsvragen van algemeen belang te stellen aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Alle reglementen moeten in een duidelijke mensentaal worden geschreven.

Financieel beleid

 • Beheer van de stadsfinanciën volgens het principe van de goede huisvader.
 • Voeren van een beleid voor de laagst mogelijke gemeentelijke belastingen en tegen verkwisting van belastinggelden.
 • Grondige evaluatie van de bestaande belasting- en retributiereglementen om te bepalen welke belastingen nodig zijn en of de tarieven aanvaardbaar zijn.
 • Opstellen van een transparant fiscaal contract met de Leuvenaar om de belastingen voor de komende 6 jaar vast te leggen.
 • Er moet komaf gemaakt worden met prestigeprojecten, overdreven uitgaven en nutteloze kosten.
 • Opbrengsten van de Gemeentelijke Administratieve Sancties mogen niet via de algemene middelen worden aangewend, maar moeten worden besteed aan projecten in het kader van preventie en veiligheid.

Harmonie mens en milieu

Propere stad

 • Doeltreffend onderhoud van straten en pleinen.
 • Tijdig snoeien van aanplantingen en hagen.
 • Oprichting van een centraal meldpunt voor sluikstorten.
 • Herbekijken locaties van glasbollen en kledingcontainers.
 • Invoeren van ondergrondse glasopvangsystemen in het stadscentrum en in de deelgemeenten.
 • Trimesteriële ophaling van Klein Gevaarlijk Afval op afgesproken locaties in het stadscentrum en in de deelgemeenten.
 • Ophaling van Grof Huisvuil op afroep en tegen betaling.
 • Voldoende openbare toiletten die duidelijke zijn aangegeven.
 • Strengere aanpak van graffiti- en tagspuiters.
 • Jaarlijkse actie “properste buurt van Leuven”.

School maken, jong zijn, sporten en cultuur

Kunst en cultuur

 • Het Vlaams Belang is een voorstander van een voor iedereen toegankelijke cultuurbeleving, cultuur voor alle lagen van de bevolking.
 • Bewuste ondersteuning van cultuur van eigen bodem.
 • Meer aandacht en bescherming voor het (resterende) culturele erfgoed (cfr Leuvens Historisch Genootschap).
 • Plan van aanpak via een kerkenplan voor het gebruik en de herbestemming van kerkgebouwen met respect voor het patrimonium.
 • Uitbouw van een permanente tentoonstellingsruimte voor Leuvense kunstenaars in museum M.
 • De financiële werking van de cultuursector nauwlettend opvolgen zodat voorziene budgetten niet overschreden worden.
 • Bouw en uitbating van een grote podiumkunstenzaal in samenwerking met een private partner.
 • Drastisch afbouwen van de structurele subsidies aan het kunstencentrum STUK met enkel behoud van partnerschap bij de realisatie van projecten in samenwerking met stedelijke culturele diensten.
 • Ondersteuning van kleinschalige Leuvense cultuurprojecten en amateurkunsten.

Jeugd, sport en onderwijs

 • Meer inzetten op sport en beweging voor de gewone Leuvenaar.
 • Bijsturing van het jeugdbeleid met maximale ontplooiingskansen voor de jeugd (aandacht voor experimenteren, falen en er uit leren) en respect voor onze normen en waarden.
 • Meer inzetten op betrokkenheid van jongeren bij het maatschappelijk leven of versterking van reeds bestaande initiatieven: jeugdwerk/jeugdraad, sociale media (centrale jongerenwebsite), welzijnswerk, fuiven en evenementen organiseren, vorming en workshops, inzetten op (sociaal) vrijwilligerswerk, etc.
 • Uitbouw van een jeugdpreventiedienst.
 • Jongeren laten kennismaken met de geschiedenis en cultuur van Leuven en Vlaanderen en ze aanzetten tot een ruimere kijk op kunst en cultuur.
 • Problematiek van de anderstaligen in de Leuvense scholen nauwgezet opvolgen om de kwaliteit van het onderwijs in Leuven voor de toekomst te waarborgen.
Vlaams geld in Vlaamse handen