Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  24 Jun 2011
Leuven blijft een pretpark voor inbrekers

Leuven blijft een pretpark voor inbrekers

Hoezo dalende criminaliteit?

Onlangs werden de criminaliteitscijfers 2010 van politiezone Leuven bekendgemaakt. Zoals steeds zijn we op onze hoede voor het zwaaien van de loftrompet vanuit het stadsbestuur in de stijl van “ de criminaliteitscijfers dalen” of “ Leuven is een veilige stad” Wie de criminaliteitscijfers van bepaalde categorieën nader bestudeert komt tot andere conclusies.

Zo blijvend de inbraken in woongelegenheden wel degelijk een pijnpunt. Waar er in 2007 nog 487 inbraken werden geregistreerd, werden in 2010 zowat 551 inbraken vastgesteld. Een stijging met 13%. Vooral de inbraak in appartementen, studio’s en kamers blijft met meer dan 10 gevallen per week zorgen baren. Daar is een stijging te noteren van ongeveer 50 % tussen 2009 en 2010.

Ook de inbraken in bedrijven, scholen, horecazaken en winkels neemt hand over hand toe. Waar er in 2007 nog 347 inbraken werden geregistreerd, werden er in 2010 zowat 455 inbraken vastgesteld. Een stijging met 30%.

Vooral de inbraak in horecazaken blijft in stijgende lijn met een toename van 50% tussen 2009 en 2010.

We zijn niet gelukkig met deze toename van criminaliteit want iedere inbraak brengt ellende met zich mee. We kunnen toch wel stellen dat Leuven een pretpark blijft voor inbrekers. De laatste weken was er dan ook een nieuwe plaag van inbraken en geweldplegingen in de Leuvense binnenstad.

Veiligheid: onze prioriteit

 
2007 2010 Toename
Inbraak in woongelegenheden 487 551 +13 %
Inbraak bedrijven, scholen, horeca en winkels 347 455 + 30 %
2009 2010 Toename
Inbraken appartementen, studio’s en kamers 177 271 + 50 %
Inbraken horecazaken 55 82 + 50 %
Het Vlaams Belang wil dat de overheid kordaat optreedt tegen alle vormen van criminaliteit. Streng maar rechtvaardig. Er moet ook meer politie op straat want een zichtbare politie is nog altijd de beste vorm van misdaadpreventie. Het Vlaams Belang is voorstander van een nultolerantie tegen criminaliteit. Waar zogenaamde kleine misdrijven worden gedoogd, zal snel een sfeer van wetteloosheid ontstaan die leidt naar zwaardere criminaliteit. Daarom moet de politie ingrijpen tegen diefstal, vandalisme, drughandel, geweldsfeiten en uitgangsgerelateerde overlast. Iedere burger heeft recht op veiligheid. Een leefbare stad is in de eerste plaats een veilige stad.


  06 Apr 2011
Provinciebestuur smost met belastinggeld - peperdure renovatie klaslokalen Wijnpers

Klik door naar de ROB-nieuwsuitzending!

Op de provincieraad van april stonden er twee peperdure onderwijsdossiers op de agenda. In de Wijnpers in Leuven moesten twee labolokalen volledig worden vernieuwd, voor een slordige 250.000 euro (10 miljoen ex-BEF). En in Tienen wordt een elektriciteitslokaal omgebouwd tot een schoonheidssalon voor de leerlingen bio-esthetica. Prijskaartje: 304.000 euro (12 miljoen ex-BEF)
Vanuit bijna alle partijen kwam in de wandelgangen de bemerking dat deze renovatiewerken wellicht noodzakelijk zijn maar dat de werken toch wel enorm duur zijn.

Helaas waren de meerderheidspartijen niet bereid om het Vlaams Belang voorstel goed te keuren om wat te knippen in de zotte kosten.
Een voorbeeldje: er worden aan de labolokalen 13 dure design-kapstokken voorzien van elk 10 haken, voor 393 euro per stuk! Samen goed voor 5.112 euro. Hebben die hooguit 25 leerlingen per lokaal dan elk twee jassen aan misschien?
In het dossier van het schoonheidssalon zijn de kapstokken nog duurder: 600 euro per stuk!

Daarnaast voorziet het bestek zomaar eventjes 104 lockers (leerlingenkluisjes), goed voor 11.168 euro. Die zijn natuurlijk niet nodig voor de labolokalen, maar worden “louter toevallig” mee in het dossier gesluisd.
Nog een voorbeeldje: twee actieve schoolborden (de allergrootste en duurste van de markt natuurlijk) , geflankeerd door viltstiftborden kosten 20.500 euro.
Uitleg van de gedeputeerde: “ja, dat is niet goedkoop, maar het is wel de bedoeling dat leerlingen ook voor andere vakken daar naar een film of powerpoint-presentatie zouden kunnen kijken.”
In welke school mag het scheikundelokaal gebruikt worden door andere leerkrachten om daar naar een film te gaan kijken? Is men daar op zijn kop gevallen? Hoe lang duurt het dan voor daar ongelukken gebeuren?


  18 Mar 2011
Wonen in Leuven wordt onbetaalbaar

Inzake het bouwen van betaalbare woningen heeft het Leuvens stadsbestuur bij het begin van haar bestuursperiode in 2007 grootse plannen aangekondigd. Op één jaar vòòr de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 moeten we vaststellen dat de realisatie van al die aangekondigde bouwprojecten niet vlot verloopt.

Vicieuze cirkel doorbreken
Voor die woningen die wel gerealiseerd worden is de woningprijs voor vele jonge mensen een onbetaalbaar verlangen geworden. Het volstaat om naar de vraagprijs voor nieuwe appartementen en gezinswoningen te kijken voor het hele project rond de uitbouw van de Vaartkom. Prijzen van 400.000 euro voor een 2-kamer appartement zijn geen uitzondering meer. Een eigen woning in Leuven wordt de komende jaren voor een groeiende groep jonge mensen en modale gezinnen steeds meer een onbereikbare droom. Verklaringen hiervoor zijn de alsmaar groter wordende kloof tussen het inkomen en de woningprijs, het te klein aandeel aan eigen kapitaalinbreng en de looptijden voor hypothecaire leningen van 30 jaar en meer. Vele gezinnen zitten financieel op het tandvlees of kunnen de bedragen niet of nauwelijks meer lenen die nodig zijn voor de afbetaling van hun droomwoning.

Dit zorgt voor een bijkomende druk op de prijzen van de goedkopere woningen omdat veel mensen hun segment van de woningmarkt niet aankunnen en dus hun geluk zoeken bij een iets kleinere woning. Hierdoor worden de geïnteresseerden voor de goedkopere woning uit de markt geprezen. Deze vicieuze cirkel dient doorbroken te worden (door bv. een stelsel van gereglementeerde huursubsidies voor de privaatmarkt).

Tegenkanting van buurtcomités
Voor steeds meer grootschalige projecten krijgt het stadsbestuur van de Raad van State het deksel op de neus. Zo heeft de auditeur van de raad van State onlangs het project Parkveld (10 ha bedrijvenzone, 3 ha woongebied voor 200-tal woningen, groene ruimte) terug naar af gestuurd.
 
Inspraak wordt niet geduld
Bij grootschalige bouwprojecten vragen buurtcomités inspraak en deelname in de verdere ontwikkeling van hun woonomgeving. Als er één ding is waar Tobback en C° niet van wil weten, dan is het inspraak bij hun plannen.
Steeds meer buurtcomités organiseren zich op een professionele manier en zijn dus goed op de hoogte van de wetgeving inzake Ruimtelijke Ordening. Hierdoor kan het stadsbestuur ze niet meer met een kluitje in het riet sturen. Op informatie-avonden wordt het stadsbestuur geconfronteerd met steeds meer tegenkanting vanuit de buurt omdat het teveel de kant kiest van de projectontwikkelaars.
 
Blokkendozen bouwen
De tegenkanting is vooral toegespitst op het steeds meer toelaten van woontorens (tot 10 verdiepingen), het bouwen van steeds meer woningen op een kleinere oppervlakte en de daarbij horende ondoordachte verkeersafwikkeling voor de betrokken buurt. Iedereen weet dat dit de woonkwaliteit op termijn niet zal verbeteren. Zo blijft het project van Janseniushof (208 woningen) voor de nodige beroering zorgen. Voor dit project stellen we vast dat het stadsbestuur niet meer wil weten van woningen voor modale gezinnen met kinderen, voor wie de grondgebonden woning met tuin nog altijd het uitgangspunt is. Volgens het stadsbestuur is er voor hen geen plaats meer binnen de ring van Leuven. “Verdichting van de bewoning” is volgens het stadsbestuur de nieuwe norm.
Met de krachtterm “Leuven is sexy, iedereen wil er wonen” wil schepen van Ruimtelijke Ordening Herwig Beckers (CD&V) iedere tegenkanting in de kiem smoren. Benieuwd of met deze boutade de toekomstige woonkwaliteit in Leuven gediend is.

  07 Mar 2011
Waar gaat uw belastinggeld in Leuven naartoe?

In deze tijden van toenemende levensduurte, heeft U zich ongetwijfeld al wel eens afgevraagd waar al uw belastinggeld naartoe gaat. Op basis van de definitieve cijfers voor het jaar 2009 is uw belastinggeld als volgt gebruikt voor het beleid van het Leuvens stadsbestuur. Onderstaande beperkte lijst geeft u meteen een overzicht van de voornaamste kosten per inwoner. Op 1/1/2009 telde Leuven 94.347 inwoners.

Vlaams Belang heeft altijd gezegd dat het Leuvens stadsbestuur een grote geldhonger heeft die jaar na jaar blijft stijgen. De vraag is: wat krijgt u terug voor uw belastinggeld? Is de dienstverlening van de stad diegene die u verwacht? Beheert het SP.a-CD&V college uw belastinggeld als een goede huisvader? Of wordt uw belastinggeld uitgegeven aan al te dure en sjieke projecten?

Verdeling Euro per inwoner
Algemeen bestuur 263
Politie 191
Brandweer 112
Stedelijk Onderwijs 98
Cultuur 256
Sociale hulp, waarvan 219
Werkingstoelage OCMW 142
Stadsreiniging - vuilnisophaling 156
Personeelsuitgaven 632
Schulduitgaven 248
Retributies (parkeergeld, afvalzakken) 228
Belastingen, waarvan 758
Aandeel in de Pers Belast 387
Aandeel Onroer. Voorheffing 369
Leninglast Lange Termijn per inwoner 1.594

  25 Feb 2011
CD&V neemt voorstel VB over aangaande Pieter De Somerplein

Vlaams Belang is uitermate tevreden dat CD&V nu ook de naam van Pieter De Somerplein naar voor schuift als alternatief voor het Fochplein.

In de afgelopen maanden hebben verschillende politieke partijen en andere al dan niet publieke personen zich uitgelaten over het herbenoemen van het Maarschalk Fochplein. Uit het rondje “namen noemen” is gebleken dat de ene suggestie al wat waardevoller is gebleken dan de andere.

Ook Vlaams Belang Leuven heeft zich over de suggestie gebogen en heeft op 14 december 2010 (zie toenmalig persbericht) het voorstel gelanceerd om het Fochplein te herbenoemen naar “Pieter De Somerplein”, vanwege het feit dat Pieter de Somer de rector is geweest die onder zijn leiderschap de Katholieke Universiteit Leuven als Nederlandstalige universiteit een heel bijzondere dynamiek heeft gegeven waarvan tot op heden de vruchten van worden geplukt.

Vlaams Belang is uitermate tevreden dat CD&V, bij monde van staatssecretaris en Leuvens gemeenteraadslid Carl Devlies nu ook de naam van Pieter De Somerplein naar voor schuift.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vlaams geld in Vlaamse handen