Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  15 Mar 2012
Ook al aan de Tiensepoort in de file gestaan?
Enkele maanden geleden zijn de verkeerslichten op de Tiensesteenweg door het Vlaams Gewest aangepast voor het vlotter laten verlopen van het verkeer richting Leuven.
Blijkbaar is die aanpassing niet zonder gevolgen gebleven.

In de afgelopen maanden hebt u ongetwijfeld ook kunnen vaststellen dat de verkeersafwikkeling op het kruispunt van de Tiensepoort zeer moeizaam en bij momenten zelfs chaotisch verloopt. Vooral bij de avondspits is er dikwijls geen doorkomen aan. Het kruispunt aan de Tiensepoort staat dikwijls volledig geblokkeerd met voertuigen komende uit de Tiensestraat (die richting Tienen willen rijden) of met voertuigen komende van het station, die dan de Tiensesteenweg willen nemen. De voertuigen op de ring komende van de Geldenaaksepoort kunnen nauwelijks de Tiensesteenweg op en staan aan te schuiven tot aan de Kerkhofdreef.

Deze moeizame afwikkeling heeft alles te maken met de beperkte doorrijtijd voor het verkeer naar de Martelarenlaan. Dit heeft voor gevolg dat de wagens die op de Tiensesteenweg richting Tienen rijden, worden opgehoudendoor de wagens die vanaf de Tivolistraat staan te wachten om de Martelarenlaan op te rijden. Bijgevolg is er nagenoeg geen doorgaand verkeer richting Korbeek-lo/Tienen mogelijk.

Vlaams Belang bracht deze problematiek al op de commissie Veiligheid en Verkeer.
Teneinde de verkeersstroom uit de stad beter te beheersen hebben we een aantal maatregelen voorgesteld waaronder het verlengen van de voorsorteerstrook op de Tiensesteenweg richting Martelarenlaan. We willen daarmee ook vermijden dat er meer sluipverkeer door de Bierbeekstraat richting Tivolistraat ontstaat om zo gemakkelijker de Tiensesteenweg te bereiken.

De bij momenten chaotische situatie op het kruispunt van de Tiensepoort kan ook aangepakt worden door de politie op de piekmomenten het verkeer te laten regelen. Al was het maar om te vermijden dat de auto’s, bestelwagens en bussen het volledige kruispunt in alle richtingen blijven blokkeren en de fietsers en bromfietsers hiertussen moeten slalommen. Als daar maar geen ongelukken van komen.


  04 Nov 2011
Neen aan het mega-winkelcentrum Uplace in Machelen!

Het Vlaams Belang hecht veel belang aan de lokale handel en nijverheid omdat de Leuvense middenstand en de KMO’s het hart vormen van de Leuvense economie. Door hun inbedding in het sociale weefsel zorgen zij mee voor een lokale bedrijvigheid op mensenmaat. De middenstand zorgt bovendien voor heel wat welvaart en alsook voor heel wat uitstraling van de stad. Een goed draaiende lokale middenstand versterkt ook de band met de inwoners en verhoogt de geborgenheid en het thuisgevoel.

Het Vlaams Belang Leuven steunt ten volle de Leuvense handelaars in hun verzet tegen de komst van het grootste mega winkelcentrum in de Benelux, met name Uplace in Machelen.

Het is voor Vlaams Belang Leuven dan ook onbegrijpelijk dat de voorzitter van Open VLD Leuven, Lorin Parys, de drijvende motor is achter het megalomane project Uplace. Waar is de tijd dat de Leuvense liberalen voor 200% achter de middenstand stonden en zij de middenstand in de Leuvense binnenstad volop steunden.

Men moet geen helderziende zijn om vast te stellen dat een dergelijk mega winkelcomplex op 20 km afstand van Leuven nefaste gevolgen zal hebben voor de kleinhandel in Leuven. Maar ook de ketens in Leuven zullen het stadscentrum de rug toekeren en naar Uplace vertrekken. Het aantal kooplustigen in Leuven zal ongetwijfeld dalen. Met een teloorgang van de lokale middenstand, leegstand en verloedering tot gevolg. Het volstaat om de gevolgen van de bouw van een mega winkelcentrum aan de rand van Sint-Niklaas onder ogen te zien en de gevolgen hiervan in het stadscentrum van Sint-Niklaas vast te stellen. Daarnaast is er ook nog de problematiek van de lokale tewerkstelling en het verlies van honderden jobs. Tegen een dergelijke teloorgang zal het Vlaams Belang zich met hand en tand verzetten.


  22 Oct 2011
Leuvens stadsbestuur moet haar belangen in de Gemeentelijke Holding veilig stellen !
Vlaams Belang maant aan tot actie
 
Met de zware koersval van Dexia op de beurs is de Gemeentelijke Holding in steeds grotere financiële problemen gekomen. Nu de Belgische, Luxemburgse en Franse staat hun respectieve deel van de bankactiviteiten van Dexia hebben genationaliseerd, is de Gemeentelijke Holding bovendien verplicht de waarde van het Dexia-aandeel in haar boekhouding te herzien en te waarderen aan de huidige beurskoers van minder dan één euro. Hierdoor overtreffen de schulden van de Gemeentelijke Holding de waarde van de activa en is de Holding virtueel failliet.

We herinneren eraan dat reeds in 2008 de beurskoers van Dexia aanzienlijk daalde waardoor de Gemeentelijke Holding in 2009 een overheidswaarborg en een kapitaalverhoging nodig had om overeind te blijven. De Gemeentelijke Holding had immers Dexia-aandelen gebruikt als onderpand voor leningen om Dexia-aandelen te kopen. Het Vlaams Belang waarschuwde er toen onmiddellijk voor dat het heel onwaarschijnlijk was dat de Gemeentelijke Holding haar belofte van een dividend van 13 % gedurende 10 jaar zou kunnen waarmaken en ging niet mee in dit verhaal. Het was voor ons duidelijk dat dit onrealistisch hoge rendement (dat slechts 1 keer werd uitbetaald door het aanspreken van reserves) moest dienen als lokkertje om gemeenten die hiervoor zouden moeten lenen, over de streep te trekken. Niettemin besliste het gemeentebestuur (zonder de steun van het Vlaams Belang) toch om in te tekenen op bijkomende aandelen van de Gemeentelijke Holding.

De waarschuwing van het Vlaams Belang blijkt intussen overduidelijk terecht. Inmiddels stevent de Gemeentelijke Holding af op een vereffening of faillissement en zullen niet alleen de investeringen van onze gemeente in de Gemeentelijke Holding in rook opgaan, maar dreigt Leuven ook in te moeten staan voor een deel van de schuldenput die zal achter blijven. In de begrotingswijzing zoals gegagendeerd op de gemeenteraad van 24 oktober a.s. worden de dividenden verlaagd naar 0 euro (aanvankelijk voorzien op 270.498 euro).

Het mag ook duidelijk zijn dat aan de huidige beurswaarde de 243.396 aandelen die de stad in haar balans heeft staan ter waarde van zo’n 6 miljoen euro ook niks meer waard zijn en hoogstwaarschijnlijk na het weekend zullen moeten afgewaardeerd worden naar 0 euro.

Het Vlaams Belang roept het Leuvense college van burgemeester en schepenen dan ook op een advocaat aan te stellen opdat de nodige stappen worden gezet om de belangen van Leuven en het geld van de belastingbetalers veilig te stellen en de Gemeentelijke Holding minstens in gebreke te stellen! Op de gemeenteraad van 24 oktober a.s. zal het Vlaams Belang hierover interpelleren en het stadsbestuur een stand van zaken vragen.


  26 Sep 2011
Leuvense hogeschool opent met twee gesluierde moslima's

Het academiejaar aan de Leuvense hogeschool Groep T is op 26 september jl. geopend door twee gesluierde moslima's. De twee studentinnen openden de academische zitting met een gebed. En alsof dat nog niet genoeg is hebben ze nog een “pluraliteitscoördinator in dienst genomen.


  01 Jul 2011
Woonwagenpark : integratiepoging met engelengeduld of machteloos toezien op onwil?

Ooit droomde het Leuvens stadsbestuur dat de omkadering van de Leuvense Roma-zigeuners op een eigen woonwagenpark aan de Dijlelaan op termijn ook hun integratie binnen de lokale samenleving zou meebrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat momenteel niet alleen de Vlaams Belang fractie, maar steeds meer leden van de meerderheid – al durven ze dat nog niet openlijk zeggen - zich de vraag stellen: waar zijn we hier eigenlijk mee bezig?

Het leven zoals het is?

Gemeenteraadslid Noël Coninx volgde het dossier op en kwam ondermeer tot onderstaand overzicht van feiten op het woonwagenpark:

  • Openstaande rekeningen en huurachterstallen werden door de huurders op het woonwagenpark niet betaald en zullen ook niet meer betaald geraken.
  • De sanitaire voorzieningen van de staanplaatsen werden door de gebruikers vakkundig vernield en er werd zelfs geen regulier bedrijf bereid gevonden om de herstellingen ter plaatse uit te voeren.
  • Individuele watertoevoer wordt afgesloten, aangezien men nalaat te betalen voor het verbruik en er ook geen zinnig afbetalingsplan kan worden uitgewerkt.
  • Er werden al ongelooflijke inspanningen geleverd om de kinderen naar school te krijgen, maar na al die jaren legt nog de helft de schoolplicht ongestoord naast zich neer.

Het lijkt wel een scenario voor een TV-uitzending “het leven zoals het is”.

Het zoveelste politiereglement

Tijdens de gemeenteraad van maart jl. werd dus maar een nieuw huishoudelijk reglement als politiereglement goedgekeurd, met de bedoeling om een hogere afdwingbaarheid van de afspraken te bereiken en desgevallend met sancties te kunnen optreden.

Helaas getuigt ook dit reglement weer van veel woordkracht maar weinig daadkracht tegen de onwil van de bewoners van het woonwagenpark om zich te schikken naar de opgelegde normen en voorwaarden.

Kortom, met dit politiereglement als stok achter de deur, zelfs na vertaling in het Frans en na toelichting aan iedere standplaatshouder afzonderlijk, zal de situatie er op dit terrein niet op verbeteren. Weer een mooi voorbeeld hoe een integratieproject dat handenvol geld kost en engelengeduld van personeel vergt tot mislukken gedoemd is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vlaams geld in Vlaamse handen