Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  25 Jun 2012
De waanzinnig hoge kostprijs van de herinrichting van het Fochplein

De herinrichting van het Fochplein (recent herdoopt in Rector Pieter De Somerplein) heeft in de afgelopen periode al tot veel discussie geleid. Het Vlaams Belang Leuven heeft de hele herinrichting steeds zeer kritisch bekeken. Al was het maar vanwege het feit dat de Leuvense belastingbetaler zowat 6,3 miljoen euro of zowat 252 miljoen oude franken heeft betaald. Ook heeft het hele bouwproces veel te lang geduurd, waardoor de lokale middenstand niet 1 jaar maar 2 jaar op een bouwwerf heeft gezeten. Recent is dan nog gebleken dat de afwerking met de glaspartijen opnieuw is vertraagd. Hierdoor werd de officiële opening van 9 juni verdaagd naar 15 september. Gedurende de zomerperiode zal het plein er dus onafgewerkt bijliggen.

Sinds kort is de uitbating van de ondergrondse fietsenstalling toegewezen. Het bedrijf Apcoa gaat dit doen voor een bedrag van 40.283 euro per maand of zowat 483.400 euro per jaar. Bijna een half miljoen euro (of 20 miljoen oude franken) voor de uitbating van een fietsenstalling. Moet er nog zand zijn?


  21 May 2012
Lokale kunstenaars lopen verloren in het Museum M-verhaal

Sedert september 2009 heeft Leuven zijn eigen XXL-museum. Het vertegenwoordigt een kostenplaatje van 30 miljoen euro en jaarlijks draagt de stad nog een financiële last van bijna 3 miljoen euro om het tekort op de werkingskosten van M te dekken. Bakken geld dus maar M moest en zou immers een baken worden aan het Leuvense firmament met internationale uitstraling. Kortom: Leuven op zijn best!
Het Vlaams Belang stelde destijds een realistischer M light-versie voor vanuit een andere visie op een stedelijk museum. Dat werd als mogelijk alternatief door het stadsbestuur zelfs niet in overweging genomen.

Maar goed, het project van architect Beel en van kunstpaus Jan Hoet is intussen gerealiseerd en er is geen weg terug. Het Vlaams Belang wil er ook toe bijdragen om M zijn kansen te geven, al blijven we ervan overtuigd dat er nog veel geld zal moeten rollen vooraleer M een volwaardige plaats binnen het selecte clubje van de prestigieuze internationale musea zal verwerven.

Hoop doet leven
En toch zijn we blijven hopen dat ook lokale kunstenaars hun rechtmatige plaats in dit museum zouden vinden. Van in het begin was er immers sprake van een ‘open antichambre’ bij de ingang, een ontmoetingsplaats voor het publiek, waar voorbijgangers inspirerend door kunst zouden aangesproken worden, een plaats waar ook lokale kunst aan zijn trekken zou komen.
 
Ondersteuning lokale kunstenaars ondermaats
Blijkbaar fout gedacht! Een jaar na de opening van M kwam de cultuurdienst naar buiten met een eigen voorstel om de lokale kunstenaars te ondersteunen met alternatieve expositieruimten in en buiten het stadscentrum. Zij krijgen de ‘welwillende gunst’ – wanneer ze tenminste door de ‘vakjury’ hiertoe geschikt worden bevonden – te mogen exposeren op plaatsen waar de publieke toegankelijkheid beperkt is (Norbertuspoort Parkabdij, Romaanse poort, zaaltje van Kunst in Huis bij Tweebronnen). Tentoonstellingsruimten waar de belichting vaak ondermaats is en waar buiten het moment van de vernissage haast geen levende ziel te bespeuren valt. Het getuigt van weinig respect vanwege de Leuvense cultuurdienst voor ‘gewone’ kunstenaars, die leven voor de kunst en niet van de kunst, als men dergelijk initiatief wil verkopen als ‘ondersteuning voor de regionale beeldende amateurkunstenaars’.

Ondertussen zal M de antichambre, in samenwerking met Cera, voorbehouden voor een zogenaamde laagdrempelige ‘communitywerking’, waarbij men zich via presentaties in deze ruimte zal kunnen toespitsen op maatschappelijk kwetsbare groepen en/of relevante maatschappelijke thema’s.

Het Vlaams Belang daarentegen wil dat aan lokale beeldende kunstenaars de permanente mogelijkheid wordt geboden om in de niet-betalende publieke ruimte van M, beurtelings en voor een overeengekomen periode gedurende het gehele jaar, hun werk in de kijker te plaatsen. De lokale kunstenaars moeten integraal en volwaardig kunnen deel uitmaken van het Leuvense culturele leven. Dat is nu helemaal niet het geval.


  07 May 2012
N-VA blaast koud en warm over vreemdelingenstemrecht !
Minister Bourgeois (N-VA) wil via een speciale folder vreemdelingen aanmoedigen om aan de lokale verkiezingen deel te nemen
 
Federaal parlementslid en N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts stelde een tijdje geleden in de geschreven pers dat hij nooit begrepen heeft waarom de regering Verhofstadt in 2004 besliste om lokaal stemrecht te geven aan vreemdelingen van buiten de EU die al vijf jaar legaal in ons land verblijven.

Tot onze grote verbazing stelt het Vlaams Belang vast dat N-VA-minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois op 30 maart aan alle Vlaamse gemeentebesturen een brief heeft gestuurd waarbij hij “alle niet-Belgen die hiervoor in aanmerking komen” wil “aanmoedigen om hun stem uit te brengen”. Hij heeft hiertoe een speciale folder laten opstellen die de niet-Belgen dient te informeren over hun stemrecht en waarbij de lokale besturen wordt gevraagd om “deze zoveel mogelijk te verspreiden bij niet-Belgen.” In Leuven zullen er daartoe 5.000 folders verspreid worden. Bovendien worden de gemeentebesturen opgeroepen om door middel van groepssessies en kennismakingsgesprekken met de vreemdelingenorganisaties te mobiliseren om aan de lokale verkiezingen deel te nemen.

Dit alles staat in schril contrast met de federale oppositietaal van de N-VA waarbij recent nog bleek dat de N-VA via een wetsvoorstel van Kamerlid Theo Francken de dubbele nationaliteit wil afschaffen waarbij de Belgische nationaliteit een doelbewuste keuze zou moeten worden. Hoe valt deze opstelling te rijmen met het aanmoedigen door N-VA Minister Bourgeois van de deelname van niet-Belgen aan de lokale verkiezingen?

De spreidstand van de N-VA wordt alsmaar pijnlijker. De N-VA blaast koud en warm over het vreemdelingenstemrecht. Terwijl de N-VA als federale oppositiepartij het vreemdelingenstemrecht – terecht (het Vlaams Belang heeft zich destijds verzet tegen het invoeren van vreemdelingenstemrecht) – aanvalt en wil afschaffen moedigt Minister Bourgeois het vreemdelingenstemrecht aan. De hypocrisie bij de N-VA kent geen grenzen meer….


  13 Apr 2012
Rookverbod blijft voor de Leuvense volkscafés een zware dobber

Toen het algemeen rookverbod op 1 juli 2011 werd ingevoerd zou dat een heropleving van de horeca teweegbrengen en zou er nog meer volk dan tevoren op café gaan. Dat beweerden althans de voorstanders van het rookverbod, met als aanvoerder CD&V senator en burgemeester van Rotselaar Dirk Claes.“Als het rookverbod er is, zullen de niet-rokers ook op café gaan” was een vaak gehoorde uitleg.

In de praktijk bleek dat helemaal niet te kloppen De niet-rokers gaan helemaal niet massaal op cafébezoek. De cafécultuur bloeit dus helemaal niet op, integendeel ze gaat sterk achteruit.

Wrevel over de controles

Ook de controles op de naleving van het rookverbod zorgen bij veel cafébazen voor wrevel. Wie (’s avonds of ’s nachts) een asbak durft bovenhalen riskeert een proces-verbaal al dan niet gevolgd door een gepeperde boete. Wie slecht weer zijn klanten niet verplicht om buiten te roken kan zich aan een aardige boete verwachten tussen de 150 en 5.500 euro. Ook zou het stoeproken dikwijls de aanleiding zijn tot klachten van geluidsoverlast. Als cafébaas ben je dus niet alleen verantwoordelijk voor de volksgezondheid binnen maar ook voor de nachtrust van omwonenden buiten uw zaak. Je kan straks dus nooit meer goed doen.

Het rookverbod is onzin

Het Vlaams Belang heeft zich, in tegenstelling tot de andere politieke partijen, altijd verzet tegen de invoering van een algemeen rookverbod in de horeca. Het rookverbod is noodlottig voor de kleine biercafés, de volkscafés waar gewone Leuvenaars hun pintje gaan drinken of hun babbeltje gaan doen. Zo is café Jeeskesboom er onlangs aan ten onder gegaan. Het invoeren van een algemeen rookverbod zal nog vele cafés volledig doodknijpen.

Laat de cafébaas zelf beslissen

Voor het Vlaams Belang moet aan de cafébazen de keuzevrijheid gelaten worden of zij hun café rookvrij willen of niet. Hetzij in de volledige inrichting, hetzij uitsluitend in een duidelijk afgebakende rookzone met afzuigsysteem, hetzij in een aparte rookkamer. De klanten zullen zelf wel beslissen of ze al dan niet in een rookvrij café willen zitten.

Duidelijke aanduiding

Het spreekt voor zich dat aan de buitenzijde van de horeca-zaak op een ondubbelzinnige wijze moet aangegeven worden welke rookregime in de drankgelegenheid van toepassing is. Het is aan de klanten om uit te maken of zij een rookvrije omgeving al dan niet essentieel vinden.


  23 Mar 2012
Ondertussen op het Fochplein .....

Wie regelmatig in het stadscentrum gaat kijken naar de werken aan het Fochplein (sorry ... Rector De Somerplein) kan vaststellen dat er nog heel wat werk dient te gebeuren alvorens alles gebruiksklaar zal zijn. Het stadsbestuur heeft alvast beslist om op 9 juni aanstaande de ondergrondse fietsenstalling plechtig te openen.

Einde in zicht?
Hopelijk duiken er geen bijkomende vertragingen meer op. De omliggende handelaars zijn er in ieder geval niet gerust op. Er zijn immers, sinds de aanvang van de werken in september 2010, al heel wat vertragingen zijn geweest. Voor de handelaars mag er (terecht) een einde komen aan de onzekere tijden. Meer dan 1,5 jaar draaien vele omliggende winkels soms een ruim 30% lagere omzet met het nodige inkomensverlies tot gevolg. Om dan nog te zwijgen van de ongemakken die dergelijke werken met zich meebrengen. Begrijpelijk dat de leefbaarheid van de winkels onder druk staat. De kalvarietocht heeft nu lang genoeg geduurd.

Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het stadsbestuur ook in de komende maanden de handelaars een hart onder de riem moet blijven steken. We verwachten dan ook dat het stadsbestuur concrete initiatieven en acties ontplooit om de winkels op het Rector de Somerplein te ondersteunen. Geen vage beloften maar actie!

Duur kostenplaatje
Het Vlaams Belang heeft zich altijd kritisch opgesteld tegen de hoge kostprijs voor het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van het Fochplein. Het kostenplaatje bedraagt zo’n slordige 6,55 miljoen euro (of 262 miljoen ex-BEF) belastinggeld. Alsof het in deze tijden van crisis allemaal niks is.

Onlangs heeft het stadsbestuur ook beslist om het beheer van de ondergrondse fietsenstalling toe te wijzen aan een externe firma en is bereid om daarvoor een vergoeding van zo’n 300.000 euro per jaar te betalen. Inclusief een heus reglement van openingstijden en bijkomende dienstverlening (kleine fietsherstellingen tegen betaling, het gebruik van opbergkasten tegen betaling, toiletgebruik tegen betaling, ….).

Zo zal de fietsenstalling van zondag tot woensdag om middernacht sluiten. Wie een stapje in de wereld wil zetten kan dus om 23u30 zijn gezellig avondje stopzetten om zijn fiets op te halen want na middernacht gaat de fietsenstalling onherroepelijk dicht. Wel een vroeg sluitingsuur voor een zgn. bruisende stad als u het ons vraagt. Wie zijn fiets 3 nachten in de fietsenstalling laat staan, kan zich gaan aanmelden bij fietsafhandelcentrale van de politie aan het Vuntcomplex in Holsbeek om daar tegen betaling zijn fiets te recupereren. Gekker konden wij het alvast niet bedenken.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
QV Wijnhandel Tienen