Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  19 Sep 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : verminderen v/h aantal bussen in de binnenstad

Vraag van De Vragende Partij (VRT De Redactie): voorstel om minder bussen door de binnenstad te laten rijden en dat alleen de stadsbussen dat nog zouden kunnen doen. De andere lijnen van de omliggende steden kunnen dan via de ring UZG bedienen.

Reactie Vlaams Belang Leuven:

Het Leuvens stadsbestuur heeft van de heraanleg van het voormalige Fochplein geen gebruik gemaakt om de 1.400 bussen die dagelijks door het historische centrum rijden, af te bouwen. Buslijnen van omliggende steden en gemeenten die in het centrum niet hoeven te zijn dienen over de Leuvense ring te rijden (in 2 richtingen). Als het stadsbestuur een ernstig milieubeleid wil voeren, moet ze kiezen voor hybride of elektrisch aangedreven pendelbussen tussen het Martelarenplein en het stadscentrum.


  17 Sep 2012
Officiële opening heraangelegd Fochplein: geen reden tot feesten
Op zaterdag 22 september a.s. wordt het heraangelegde Fochplein met bijbehorende ondergrondse fietsenstalling officieel ingewijd. De hoge pieten van De Lijn en de slippendragers van Louis zullen present zijn. Na 2 jaar van doffe ellende en aanhoudende vertragingen zullen de omliggende handelaars content zijn dat de werken achter de rug zijn. De kosten zijn dan ook navenant: kostprijs heraanleg van het Fochplein = 5,3 miljoen euro belastinggeld. Kosten voor de uitbating van de ondergrondse fietsenstalling = 485.000 euro per jaar. En voor de officële opening heeft het Leuvens stadsbestuur noch kosten noch moeite gespaard. Er is voor 15.000 euro aan animatie voorzien. Denken ze daarmee de Leuvenaars te paaien?

  06 Sep 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : woonbeleid in Leuven

Vraag van De Vragende Partij (VRT De Redactie) : voorstel dat er een woonbeleid wordt gevoerd waarbij jonge gezinnen de stad niet moeten ontvluchten op zoek naar een betaalbare woning.

Reactie Vlaams Belang Leuven :

De problemen in Leuven mbt huisvesting kunnen niet meer opgelost worden door beperkte aanpassingen. Ingrijpende en structurele maatregelen zijn nodig.

- Huursubsidies aan kandidaat-huurders, zowel i/d sociale als de private huursector

- Stadsgronden worden aan schattingsprijs verkocht aan Vlaamse gezinnen-kandidaat-bouwers met een beperkt inkomen.

- Betere communicatie rond het verlenen v/e huurwaarborg

- Verhoogde inspanningen voor bijkomende kinderopvang en het wegwerken v/d wachtlijsten


  04 Sep 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : opnieuw omdopen Rector De Somerplein naar Fochplein

Vraag De Vragende Partij (VRT De Redactie) : Voorstel om het 'Pieter De Somerplein' opnieuw om te dopen tot het Fochplein

Reactie Vlaams Belang Leuven :

Het hernoemen van “Fochplein” naar “Rector De Somerplein” is een typisch voorbeeld van “Louis zijn wil is wet”. Blijkbaar wou L. Tobback zijn afrekening met de geschiedenis van WO I onder de aandacht brengen. De namen Martelarenplein, Bondgenotenlaan en Fochplein maken deel uit van de historische verwijzing naar WO I. “Place Fosj” maakt dus deel uit van het collectief geheugen van de stad. Welke naam men het plein ook geeft, het zal in de volksmond steeds “Fochplein” of “Place Fosj” blijven.


  31 Aug 2012
De Vragende Partij (VRT De Redactie) : bouw van een 50m zwembad

Vraag van De Vragende Partij (VRT De Redactie) : ik stel voor dat we een 50m-zwembad bouwen in onze provinciehoofdstad: niet meer op een hoopje zwemmen en geen wachtlijsten meer bij de zwemscholen. Eindelijk het tekort aan zwemwater opgelost!

Reactie Vlaams Belang Leuven :
 
VB Leu­ven wil een beter even­wicht tus­sen “top­sport” en “sport voor allen”. De bouw van een 50m zwem­bad is in dat kader een pres­ti­ge­pro­ject waar geen vraag voor is. VB Leu­ven is voor­stan­der van een nieuw en mo­dern zwem­bad in Wil­se­le. Het is ook on­be­grij­pe­lijk dat het stads­be­stuur des­tijds niet voor een vol­waar­dig al­ter­na­tief voor het Ce­les­tijn­tje in He­ver­lee heeft ge­zorgd. Ook in an­de­re sport­in­fra­struc­tuur moet geïnves­teerd wor­den bv. in de uit­ge­leef­de sport­hal Yme­ria te Wijg­maal.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vlaams geld in Vlaamse handen