Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  16 Feb 2018
Een hart voor onze mensen

Vlaams Belang Leuven: “Immigratie kost elke inwoner van Leuven jaarlijks 987 euro”

Onder de slagzin ‘een hart voor ónze mensen’ delen mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang op de wekelijkse vrijdagmarkt rode hartsnoepjes uit. De actie kadert in de nationale campagne van de partij, waarbij ze haar sociale eisen in de verf zet.

Het Vlaams Belang berekende de jaarlijkse kostprijs van immigratie en plaatste deze tegenover het asociale regeringsbeleid van besparingen en lastenverhogingen. “Terwijl er steeds meer bespaard wordt op kap van onze gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden staat er geen maat op de oplopende immigratiekosten. Het mes snijdt zo diep dat de pensioenen in dit land 40 procent lager liggen dan in onze buurlanden, het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer kan betalen met een derde is gestegen en 1 op 7 landgenoten in armoede leeft.”

Intussen is er wel geld voor immigranten die nooit 1 euro hebben bijgedragen. Zo spendeerde de regering op een jaar tijd 1,3 miljard euro aan asielopvang, 808 miljoen aan werkloosheidsuitkeringen voor niet-Belgen en 188 miljoen aan leeflonen voor asielzoekers. In totaal bedroeg de immigratiefactuur 7,2 miljard euro of 987 euro per Vlaming.

Het Vlaams Belang becijferde dat we met dat geld de armtierige pensioenen met 150 euro kunnen doen stijgen, de rusthuisfactuur halveren en de tarieven in de voor- en naschoolse kinderopvang met 30% kunnen doen dalen. “Wij verwerpen het linkse model van open grenzen en een open sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is alsook het N-VA-model van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van ónze ouderen, zwakkeren en hulpbehoevenden omdat het onaanvaardbaar is. Onze economie is sterk genoeg om een stevige sociale zekerheid te garanderen, op voorwaarde dat we stoppen het OCMW van de wereld te spelen.”


  14 Apr 2017
Vlaams Belang legt u geen windeieren
Op de wekelijkse vrijdagmarkt deelden militanten van het Vlaams Belang deze ochtend chocolade Paaseieren uit aan de marktgangers om hen een vrolijk Pasen te wensen. In tegenstelling met andere partijen zie je ons niet alleen tijdens de verkiezingsperiode op de markt. Het Vlaams Belangt legt u zeker geen windeieren. De afdeling Leuven wenst iedereen alvast een zalig Paasfeest.

  20 Aug 2016
Kosten Medische zorg illegalen in Leuven in 2015 kost de belastingbetaler 163.630,73 EUR
Persmededeling Vlaams Belang Leuven – 17 augustus 2016

Kosten Medische zorg illegalen in Leuven in 2015 kost de belastingbetaler 163.630,73 EUR

De Belgische schatkist heeft afgelopen jaar 163.630,73 EUR betaald aan het OCMW van Leuven als terugbetaling voor dringende medische hulp die ze bood aan illegale vreemdelingen. Dat blijkt uit cijfers van integratieminister Willy Borsus waar Vlaams Belang parlementslid Barbara Pas de hand op kon leggen. Volgens de partij wordt het systeem van dringende medische hulp ernstig misbruikt.

Illegalen die zich in dit land ophouden, kunnen rekenen op ‘dringende medische hulp’. Uit cijfers die Vlaams Belang volksvertegenwoordiger Barbara Pas opvroeg bij minister van maatschappelijke integratie, Willy Borsus, blijkt dat de kostprijs hiervan afgelopen jaar opliep tot 87 miljoen euro. Zo’n 40.000 illegalen deden beroep op het royale uitkeringssysteem.

Er zijn twee factoren die de stijging verklaren: de enorme toename van het aantal illegalen (hun aantal wordt door Binnenlandse Zaken momenteel op 200.000 geschat!) en de steeds ruimere interpretatie van het begrip ‘dringende medische hulp’. Dit laatste blijkt uit het feit dat het niet alleen gaat om spoedeisende behandelingen, maar ook om luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. Ook abortus, prenatale consultatie of borstvoedingsbegeleiding, kortom alle medische verrichtingen waarvoor RIZIV-nomenclatuur bestaat, behoren tot het gamma van de ‘dringende medische hulpverlening’.

Ook in Leuven bleken een aantal illegale vreemdelingen beroep te doen op het systeem van de ‘dringende medische hulp’. Enerzijds werden 60 gevallen geregistreerd van medische hulp buiten een ziekenhuis ( kostprijs: 20.446,02 EUR) en 46 binnen een ziekenhuis ( kostprijs: 143.184,71 EUR). Samen zo’n 163.630,73 EUR. Geld dat volgens het Vlaams Belang veel nuttiger zou kunnen worden besteed.

Volgens lokaal Vlaams Belang-voorzitter Jan Meulepas en gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts bewijzen de cijfers dat het probleem van illegale vreemdelingen zich niet langer beperkt tot de grootsteden zoals Brussel, Antwerpen en Gent maar ook in een centrumstad als Leuven aan de orde zijn.

Het probleem van illegaliteit is volgens afdelingsvoorzitter Jan Meulepas bovendien niet alleen de enorme kostprijs van de medische hulp: “Inherent aan hun onwettige status laten illegalen vaak een pad van ellende achter, gaande van zwartwerk over criminaliteit tot zelfs terreur zoals we onlangs in Charleroi meemaakten”.

Op basis van de gegevens van minister Borsus becijferde het Vlaams Belang dat de Belgische schatkist de afgelopen 13 jaar een half miljard euro heeft betaald voor het verstrekken van deze peperdure faciliteiten aan illegalen. “België dreigt niet alleen het OCMW van de wereld, maar nu ook nog de uitverkoren trekpleister voor medisch toerisme te worden”, aldus gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts.

Jan Meulepas, voorzitter Vlaams Belang Leuven
Hagen Goyvaerts, gemeenteraadslid

Met deze persmededeling hebben we blijkbaar een gevoelige snaar geraakt bij de burgemeester. Getuige daarvan het krantenartikel in Het Laatste Nieuws van 19 augustus. Nochtans deed in 2005 de socialistische OCMW-voorzitter Monica De Coninck, partijgenote van Louis Tobback, al uitspraken waarbij ze het probleem aankaartte.

Illegalen tuk op transplantaties - 12 mei 2005
ANTWERPEN
Het Antwerpse OCMW wordt steeds meer geconfronteerd met medisch toerisme. Het gaat om buitenlanders die de termijn van hun toeristenvisum laten verstrijken en als illegaal een dure lever-, hart- of niertransplantatie ondergaan, op kosten van het OCMW en de Belgische staat. ,,Het gaat al snel om ingrepen van 500.000 ...

De illegalen doen volgens de Antwerpse OCMW-voorzitter Monica De Coninck een beroep op de ingrepen onder het mom van dringende medische hulp', waartoe de ziekenhuizen verplicht zijn. ,,Die patiënt staat daar ineens en we kunnen niet anders dan de ingreep uit te voeren. De dokters nemen geen risico, en zullen nooit zeggen dat het geen dringende medische hulp betreft.

Deze operaties kosten de Antwerpse openbare ziekenhuizen elk jaar maar liefst 27 miljoen euro, waarvan de regering amper de helft terugbetaalt.

  04 Sep 2015
Vlaams Belang voert campagne tegen asielopvang in F1-hotel in de Vunt

Het Vlaams Belang lanceert deze week een gerichte campagne in Holsbeek als protest tegen de heropening van het F1-hotel als opvangbasis voor asielzoekers. Naast een foldercampagne in alle bussen van de gemeente pakt de partij uit met een onlineclip die het opengrenzenbeleid aan de kaak stelt.

“In plaats van de kraan dicht te draaien, rukt N-VA-staatssecretaris Francken aan met nieuwe dweilen,” zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken over de aangekondigde 80 opvangplaatsen. Volgens Van Grieken zorgt het ruimhartige opvangbeleid van Theo Francken voor een extra aanzuigeffect. “Door massaal opvang te bieden geeft men het signaal dat de grote oversteek loont,” aldus Van Grieken. De Vlaams Belang-voorzitter verwijst onder meer naar Australië, waar een streng grenzenbeleid resulteerde in een forse daling van het aantal asielzoekers.

Volgens het Vlaams Belang dient het asielbeleid drastisch te worden omgegooid, teneinde ons sociaal model te vrijwaren. Zo pleit de partij voor een heroriëntering van de hulp. “Volgens de VN kunnen we met wat we hier jaarlijks uitgeven aan één asielzoeker 200 mensen helpen in de eigen regio”, aldus Van Grieken. “Dat is niet alleen een veel efficiëntere inzet van middelen, het vermindert ook het aanzuigeffect. Bovendien maakt het de terugkeer naar eigen land – eens de problemen zijn opgelost – gemakkelijker,” klinkt het.

Voorts pleit de Vlaams-nationale partij voor de herinvoering van grenscontroles, het afschaffen van het uitkeren van leeflonen aan vluchtelingen, een effectief uitwijzingsbeleid en een verstrenging van de nationaliteitswetgeving.


  03 Jul 2015
Vlaams Belang vraagt aan de stad om Leeuwenvlag aan te bieden aan inwoners

PERSBERICHT VLAAMS BELANG LEUVEN

VLAAMS BELANG LEUVEN LANCEERT 11 JULI VOORSTEL

STAD DIENT AAN INWONERS VLAAMSE LEEUWENVLAGGEN AAN TE BIEDEN.

Naar aanleiding van 11 juli wil Vlaams Belang Leuven de Vlaams geëngageerde Leuvenaar nadrukkelijker betrekken bij de viering van de Vlaamse feestdag. Het uithangen van een Vlaamse leeuwenvlag zou volgens gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts die betrokkenheid kunnen verhogen. Daarom stelt het Vlaams Belang voor dat het stadsbestuur in het kader van 11 juli aan iedere Leuvenaar die er om vraagt een Vlaamse leeuwenvlag aanbiedt. Daarnaast moet het stadsbestuur er voor zorgen dat er aan alle openbare gebouwen van de stad maximaal bevlagd wordt op 11 juli.

“Ik ga er van uit dat ons voorstel om een leeuwenvlag aan te bieden met enthousiasme zal onthaald worden door het stadsbestuur en dus ook zal uitgevoerd worden. Het sluit trouwens perfect aan bij het Vlaams Belang verkiezingsprogramma waarbij werd voorgesteld om aan iedere nieuwe inwoner van onze stad een leeuwenvlag te schenken. Voorlopig is daar helaas nog niks van in huis gekomen, maar misschien kan dit voorstel een eerste stap zijn. En moest het stadsbestuur onverhoopt niet aan de nodige vlaggen geraken, dan kan de Leuvense Vlaams Belang afdeling het stadsbestuur wel tijdelijk uit de nood helpen met Vlaamse leeuwvlaggen”, aldus gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts.


Hagen Goyvaerts
Gemeenteraadslid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
QV Wijnhandel Tienen