Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  25 Mar 2009
Overzicht van de cumullijst 2008 van het Leuvens stadsbestuur

Sinds het nieuwe gemeentedecreet moet het stadsbestuur ieder jaar een overzicht publiceren met de bezoldigde mandaten die ze uitoefenen naast hun ambt als burgemeester of schepen

Voor Leuven geeft dit het volgende overzicht (jaar 2008):

Louis Tobback (Sp.a) : burgemeester

 1. Bestuurder Intercommunale Iverlek
 2. Ondervoorzitter Raad van Bestuur Intercommunale Iverlek
 3. Lid van het directiecomité Intercommunale Iverlek
 4. Bestuurder NV Eandis (exploitant van de distributienetbeheerders)
 5. Lid van het auditcomité NV Eandis
 6. Lid van het uitvoerend comité NV Eandis
 7. Bestuurder Intermixt (Gemeentelijk overleg voor de Belgische Energiesector)
 8. Voorzitter Indexis

Dirk Vansina (CD&V) : schepen van Financiën, Burgerzaken en Feestelijkheden

 1. Bestuurder Intercommunale Iverlek
 2. Lid van het directiecomité Intercommunale Iverlek
 3. Bestuurder NV Eandis (exploitant van de distributienetbeheerders)
 4. Lid van het uitvoerend comité NV Eandis
 5. Bestuurder Intermixt (Gemeentelijk overleg voor de Belgische Energiesector)

Karin Brouwers (CD&V) : schepen van Ruimtelijke Ordening, Jeugd

 1. Lid van de Raad van Bestuur Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
 2. Lid van het directiecomité Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten
 3. Lid van de Raad van Bestuur Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten
 4. Lid van de Raad van Bestuur De Lijn
 5. Lid van het auditcomité De Lijn
 6. Lid van de Raad van Bestuur Lijncom

Els Van Hoof (CD&V) : schepen van Sport, Middenstand

 1. Lid van de Raad van Bestuur Sociale Huisvestingmaatschappij Dijledal
 2. Senator

Jaak Brepoels (Sp.a) : schepen van Economie, Huisvesting en Werk

 1. Voorzitter van de vzw PWA (Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap)
 2. Bestuurder van de vzw PWA
 3. Lid van het Directiecomité Sociale Huisvestingmaatschappij Dijledal
 4. Lid van de Raad van Bestuur Sociale Huisvestingmaatschappij Dijledal
 5. Lid van het Directiecomité Sociale Huisvestingmij Sociaal Wonen Arr Leuven
 6. Lid van de Raad van Bestuur Sociale Huisvestingmij Sociaal Wonen Arr Leuven

  07 Mar 2009
Het Leuvens stadsbestuur heeft het dossier "Cargill" ook eindelijk ontdekt! En hoe!

De stad presteert het sedert 05/03/2009 ook een verwijzing op zijn stedelijke website te plaatsen naar het openbaar Publieke inspraak milieueffectenrapport (MER) dat … reeds afgesloten werd op 21/02/2009 !!!

Nu het inspraakkalf al meer dan twee weken verdronken is en ALLEEN Vlaams Belang de belangen van de inwoners van de Leuvense deelgemeente Wijgmaal in deze zaak verdedigde schiet nu ook de dienst Milieubeleid van de stad Leuven na interpellatie door datzelfde Vlaams Belang tijdens de voorbije Leuvense gemeenteraad van 16/02 in actie.

Hoeveel men van de huidige situatie op de hoogte blijkt te zijn moge blijken uit het feit dat de stad nu nog steeds de inwoners van de betrokken deelgemeente Wijgmaal voor ogen houdt dat er nog inspraakmogelijkheid is m.b.t het zgz. nog lopende MER-rapport en dit terwijl dat dus reeds afgesloten werd op 21 februari ll. Je moet dus niet vragen in hoeverre men zich daar langs het Professor Van Overstraetenplein betrokken voelt met de belangen van de Wijgmalenaars! Het MER-onderzoek verward men met het ondertussen gestarte onderzoek via een GRUP, onderzoek waarbij het nog maar om punten en komma’s gaat. Om het vege politieke gezicht als nog te redden heeft men zelfs de aankondiging op de stadswebsite GEANTIDATEERD als zou deze oproep tot inspraak reeds ingevoerd zijn op… 13-01-2009.

Op de gemeenteraad van 16/02 (een maand later dus) viel het schepencollege nog uit de lucht. Het onderzoek was niet van gemeentelijk belang omdat het een MER-onderzoek op het grondgebied van Herent betrof. Nu zou er wel plotsklaps eensklaps reeds een aankondiging door de stad geplaatst zijn op 13 januari die er twee dagen geleden op 5/3 nog niet eens opstond!!!!

Ge moet maar durven…


  03 Mar 2009
Hoezo, Leuven is de beste centrumstad?
Op 3 maart 2009 werden de resultaten van de stadsmonitor 2008 bekend gemaakt. De stad Leuven komt er als beste uit. De vreugde kon voor het Leuvens stadsbestuur weer niet op.

Vlaams Belang wil de vreugde niet temperen maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Een aantal belangrijke pijnpunten blijven. Vele Leuvenaars zijn helemaal niet tevreden over het alsmaar duurdere parkeerbeleid van het stadsbestuur. De afgelopen jaren zijn de tarieven voor bovengronds parkeren alsmaar de hoogte ingegaan. Bovendien gaat geen week voorbij of er worden in het stadscentrum parkeerplaatsen weggenomen.

De huisvesting blijft onbetaalbaar zodat vele jonge gezinnen noodgedwongen uit Leuven wegtrekken naar omliggende gemeenten en steden zoals Aarschot en Tienen . In vergelijking met 2004 waren er in 2008 in Leuven 4 % meer jonge gezinnen uit de stad vertrokken dan dat er hier zijn komen wonen.

Ook de wachtlijsten voor een sociale woning blijven aangroeien en men heeft een gemiddelde wachttijd bereikt van 10 jaar. Dit mede als gevolg van het grote aantal renovatieprojecten omdat de huisvestingsmaatschappij Dijledal over de afgelopen decennia zijn patrimonium heeft verwaarloosd. En dat allemaal in een stad met een socialistische burgemeester.

Ook de wachtlijsten voor de kinderopvang blijven aanzienlijk en blijft de uitbouw van extra kinderopvang absoluut noodzakelijk.
 
Wat de communicatie vanuit het stadsbestuur met de burgers betreft en de manier waarop zij betrokken worden bij het beleid blijft het een troosteloze bedoening. De gebrekkige inspraak van de Leuvenaars was nochthans een heikel punt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006. Sindsdien is er dus nog niets veranderd.
Maar blijkbaar is dat allemaal van geen tel om toch het predicaat van beste centrumstad te krijgen.
Er is dus nog veel werk aan de winkel.
 
Vandaar dat Vlaams Belang opkomt voor een leefbare stad en bijgevolg voor een leefbaar Leuven.

  25 Feb 2009
Fietsenstalling Politie Leuven ten prooi aan inbraak

Niettegenstaande de Leuvense politie een heuse preventiedienst heeft, werd in de fietsenstalling in de Mechelsestraat te Leuven (gewezen Inbev gebouw) al verschillende malen ingebroken. In de stallingsplaats worden niet alleen fietsen verzameld maar ook gestolen bromfietsen. En juist deze bleken de aantrekkelijke prooi te zijn. Men kan zich de vraag stellen of het niet de hoogste tijd wordt dat de Leuvense politie haar eigen gebouwen van een degelijke inbraakbeveiliging voorziet. Temeer de slachtoffers van de gestolen bromfietsen moesten vergoed worden. Zo heeft de politie een bedrag van zowat 5.500 euro aan 4 slachtoffers uitbetaald. Voor dat bedrag had de Leuvense politie misschien beter een degelijke inbraakbeveiliging voorzien.


  20 Feb 2009
De bezigheidstherapie van het Leuvense meldpunt voor Discriminatie

Onlangs werd het meldpunt “Racisme” van de stad Leuven veranderd in een meldpunt “Discriminatie”. Kwestie waarschijnlijk om de veelvuldige discriminatie van Vlaams Belangers in Leuven mee uit de wereld helpen. Het spreekt voor zich dat het Leuvense meldpunt de volledige ondersteuning geniet van het welgekende Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, vroeger geleid door de nare pater Leman en sinds enkele jaren door ene zekere Jozef De Witte (broer van provinciegouverneur Lode De Witte)

In alle geval, kosten noch personeel worden gespaard. Er worden 4 personeelsleden voor de Leuvense discriminatiecel voorzien. Navraag leert ons dat er tussen 2007 en vandaag zowat 40 meldingen inzake racisme en discriminatie werden geregistreerd. Hoeveel van die meldingen onder de noemer “ersntig” vallen en dus ontvankelijk werden verklaard is het antwoord: een tiental. Op vraag hoeveel van die ontvankelijke meldingen ondertussen een gerechtelijk staartje hebben gekregen : welgeteld één, zonder dat er tot op heden een gerechtelijke uitspraak is . Dus 1 vervolging op 40 voor 4 personeelsleden. Van bezigheidstherapie gesproken.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
QV Wijnhandel Tienen