Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  14 Aug 2009
Vervuilde industriële bedrijfsgrond herbruikt als aanvulgrond!

Eind oktober 2008 moest de vervuilde bodem van de afgebroken Mercedes garage Dewolf aan de Aarschotsesteenweg afgegraven en verwijderd worden wegens ‘te vervuild’.

Het gaat hem hier om tientallen vrachten uitgegraven bedrijfsgrond. Op mijn vraag in de raadscommissie Openbare Werken wist schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets de commissie te vertellen dat de vervuilde bedrijfsgrond afgevoerd werd naar een erkend verwerkingsbedrijf wegens te vervuild. Dat klopte eigenlijk niet met de werkelijkheid. Ik stelde tijdens de maand november 2008 namelijk herhaalde malen vast dat de vervuilde uitgegraven gronden opgeslagen werden op een terrein langsheen de spoorwegbocht ter hoogte van de vroegere elektriciteitswijk in Wilsele-Putkapel (zie foto's).

7 Maanden later startte men op hetzelfde terrein niet met het afvoeren maar met het uitsorteren van deze vervuilde industriële bedrijfsgrond. In plaats van deze vervuilde bedrijfsgrond echter naar een erkend verwerkingsbedrijf af te voeren werden de honderden tonnen vervuilde grond ter plaatse door een sorteermachine uitgesorteerd voor hergebruik. De bergen uitgesorteerd ijzer, beton en baksteen gingen richting Limburgse betonrecyclage. De vervuilde bedrijfsgrond werd echter zoveel als mogelijk tegen het spoorwegtalud ter plekke opgestuwd en achteraf overdekt met een laag zand van +/-1 meter dikte, de rest van de vervuilde bedrijfsgrond werd daarna verder via vrachtwagens afgevoerd naar een bouwput in Boortmeerbeek.

Vlaams Belang interpeleerde hierover in de raadscommissies zowel schepen van Ruimtelijke Ordening Karin Brouwers, die verklaarde niet op de hoogte te zijn, zowel als schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets, die zoals gewoonlijk deed alsof zijn neus bloedde. Omdat beiden nog steeds doof blijven voor de aangehaalde feiten diende Vlaams Belang vandaag dan ook klacht in bij het Leuvense gerecht tegen zowel het aannemingsbedrijf wegens het ongeoorloofd hergebruik van deze vervuilde industriële gronden als de stad Leuven die in deze zaak na bijna een jaar nog steeds niet reageerde, alle theorieën van een duurzaam stedelijk beleid ten spijt.


  15 Jul 2009
Vlaams Belang legt klacht neer tegen diefstal uit Leuvense kledingcontainers

Sedert mei 2008 vernam het Vlaams Belang van ooggetuigen dat kledingcontainers van het sociale tewerkstellingsproject SPIT regelmatig leeggeroofd werden. Onlangs betrapte Vlaams Belang gemeenteraadslid Valère Oversteyns een aantal van hen op heterdaad bij het leegroven van een aantal kledingcontainers op het Leuvens grondgebied. Dat het op grote schaal gebeurde bewijst het inzetten van een 7,5 ton zware vrachtwagen met een automatische zelflader bij het leegmaken van al deze kledingcontainers.

Daar de vzw SPIT via een in december 2007 goedgekeurd gemeenteraadsbesluit het alleenrecht verkreeg op het inzamelen van tweedehandskleding op het Leuvense openbaar domein en alle andere derde partijen hierdoor in de toekomst verbod opgelegd kregen is het duidelijk dat het hier om een sedert vorig jaar regelmatig georganiseerde diefstal van ingeleverd textiel gaat waarvan het SPIT en onrechtstreeks ook de stad Leuven het slachtoffer zijn.

Uit het natrekken van de gegevens blijkt nu dat deze regelmatig georganiseerde diefstallen vanuit het OXFAM ophaalcentrum in Brussel gebeuren! OXFAM Brussel (Eerlijke handel-Handel uit respect!) komt dus niet minder dan kledingcontainers op Leuvens grondgebied leeg roven!

De voorbije maand betrapten we dus weer maar eens een inzamelploeg van OXFAM Brussel bij het ledigen van een groot aantal kledingcontainers op het grondgebied van Leuven en de deelgemeenten Heverlee, Wilsele, Kessel-Lo en Wijgmaal. Gemeenteraadslid Valère Oversteyns die de diefstal onder eigen ogen zag gebeuren sprak daarop de ophalers van OXFAM aan en vernam tot zijn verbazing dat zij deze éénmaal per maand mochten komen ledigen met goedkeuring van het SPIT!. Ten bewijze kreeg het gemeenteraadslid daarop een sleutel te zien die hen toegang verschafte tot alle afgesloten kledingcontainers op Leuvens grondgebied.

Daar dit een flagrante schending van de in de gemeenteraad goedgekeurde tekst m.b.t. de overeenkomst aangaande het ophalen en inzamelen van tweedehandskleding op Leuvens grondgebied betrof heeft Valère Oversteyns namens het Vlaams Belang dan ook klacht ingediend wegens diefstal van textielgoederen.

Kleding die eigenlijk door niets vermoedende burgers gratis wordt afgestaan in de overtuiging dat deze in de rekken van het SPIT in Leuven terecht komen ten gunste van minder begoeden.

Niets blijkt dus minder waar. Het weghalen door OXFAM van deze tweedehandskleding uit de groene kledingcontainers bezorgt de vzw SPIT eigenlijk een niet gering nadeel en financiële schade. Er is met name de overeenkomst met het SPIT dat de stad financieel tussenkomt à rato van 0,075 euro/Kg in de hoeveelheid ingezameld textiel via deze kledingcontainers. Elke kilogram die OXFAM dus uit de kledingcontainers van het SPIT weghaald betekenen dus minder inkomsten voor het SPIT wegens het feit dat deze goederen in eerste instantie niet in de rekken van het SPIT belanden en alzo een bron van gemiste inkomsten zijn. Op die manier ontloopt het SPIT ook een niet onaardig bedrag aan subsidies vanuit de stad Leuven wegens het feit dat deze tweedehandskleding ook niet in rekening gebracht kan worden voor subsidiering. Om nog maar te zwijgen van de hierdoor vertekende ophaalcijfers op Leuvens grondgebied.

Deze vorm van diefstal wordt dan ook totaal ontoelaatbaar geacht door het Vlaams Belang waartegen het dan ook prompt klacht heeft ingediend bij het parket en een onderzoek naar de inzamelpraktijken van OXFAM Brussel op Leuvens grondgebied heeft gevraagd.
Het Vlaams Belang stelt zich trouwens ook de vraag hoe het kan dat een professionele organisatie zoals het SPIT deze reeds meer dan een jaar aan de gang zijnde praktijken tot op heden tijdens zijn eigen ophaalrondes niet opmerkte, of werden er misschien met of zonder medeweten van het Leuvens stadsbestuur afspraken gemaakt met OXFAM? Het kan bijna niet anders als je weet dat Oxfam over een sleutel beschikte die hen toegang gaf tot alle kledingcontainers voorzien van een veilig Yale-slot en zij sedert meer dan een jaar ongestoord hun gang konden gaan.

  • Met het Spit is een reglement afgesloten over de ophaling van textiel. Dit reglement is als aanvulling op het reglement inzake herbruikbare goederen goedgekeurd in 2001. Deze overeenkomst bepaalt ook dat het SPIT kleding kan inzamelen met speciale containers die, verspreid over de stad staan (vaak bij glasbakken). Sindsdien zijn ongeveer 30 kledingcontainers geplaatst op het grondgebied van Leuven. De weerslag daarvan is enorm goed terug te vinden in de afvalcijfers.
  • Vanaf 2006 wordt er kleding huis-aan-huis ingezameld door Spit. In 2006 gebeurde dat 2 maal per jaar, in 2007 4 maal en in 2008 werd dat 6 maal.
    Alle andere organisaties die sporadisch textiel aan huis inzamelden, werden aangeschreven met de mededeling dat alleen het SPIT hiervoor toelating krijgt in Leuven. Het aantal textielcontainers wordt ook uitgebreid. De vergoeding voor herbruikbare goederen en textiel werd verhoogd. Het SPIT krijgt € 0.15 per kg herbruikbare goederen en € 0,075 per kg textiel.

  12 Jun 2009
Heraanleg Rietenspark te Wijgmaal: stadsbestuur maakte er een knoeiboel van

Op 16 mei jl. werd het heraangelegde Rietenspark met veel tromgeroffel en feestgedruis door het stadsbestuur heropend. Een maand na de heropening van het Rietenspark ligt het speelplein er helermaal verloederd bij. Door de regenval van de afgelopen tijd staan de speeltuigen (o.a. de springbokken, de looprand, de evenwichtsbalk) helemaal in het water. De aangelegde grasmatten drijven boven op het water en het kunstgras drijft alle kanten op.

De oorzaak: bij het ontwerp zijn de stadsdiensten vergeten om voldoende afwatering via een degelijke drainage te voorzien.

Niettegenstaande deze problematiek door Vlaams Belang tijdig onder de aandacht van de schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes (sp.a) werd gebracht, werden onze argumenten van tafel geveegd. Sinds de start van de heraanleg in 2007 werd het voorziene budget al verschillende keren verhoogd. Ondertussen heeft de heraanleg van Rietenspark zowat 490.000 euro aan de Leuvense belastingbetaler gekost. Een dure investering met een pover resultaat.


  21 May 2009
VLD: 10 jaar goed bestuur(d)?


  17 Apr 2009
Waar gaan uw belastingen in Leuven naartoe?

U heeft zich ongetwijfeld al wel eens afgevraagd waar al uw belastinggeld naartoe gaat. Op basis van de definitieve cijfers voor het jaar 2007 is uw belastinggeld als volgt gebruikt voor het beleid van het Leuvens stadsbestuur. Onderstaande beperkte lijst geeft u meteen een overzicht van de kostrijs van het Leuvens stadsbestuur.

Verdeling Euro per inwoner
Algemeen bestuur 240
Politie 180
Brandweer 106
Stedelijk Onderwijs 91
Cultuur 231
Sociale hulp, waarvan 181
             Werkingstoelage OCMW 108
Stadsreiniging 148
Personeelsuitgaven 594
Schulduitgaven 237
Retributies (parkeergeld, afvalzakken) 206
Belastingen, waarvan 746
            Aandeel in de Pers Belast 339
            Aandeel Onroer. Voorheffing 355
Leninglast per inwoner 216

 


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
QV Wijnhandel Tienen