Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  26 Aug 2014
Bezwarend inspectieverslag BiZa - Brandweer Leuven

Tijdens de gemeenteraad van 25 augustus formuleerde Vlaams Belang gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts stevige kritiek ten aanzien van de burgemeester naar aanleiding van het inspectieverslag van Binnenlandse Zaken van januari 2014 aangaande de werking van de Leuvense brandweer.

Raadslid Hagen Goyvaerts was na de lezing van het inspectieverslag onthutst over de ernst van de aanklachten en de algemene teneur van het verslag. Zij die leefden in de overtuiging dat het Leuvense brandweerkorps een voorbeeldig, degelijk, professioneel geleid en beheerd korps is, zijn er na de lezing van dit inspectieverslag aan voor de moeite.

Men kan alleen vaststellen dat zowel op het vlak van personeel, interne opleiding, operationele aangelegenheden, als op het vlak van interventieplannen en beschermingsmiddelen voor de brandweerlieden er heel wat pijnpunten in worden opgesomd.

Raadslid Goyvaerts vroeg zich af hoe de burgemeester, als hoofd van de Leuvense brandweer, dat inspectieverslag heeft geïnterpreteerd en geanalyseerd? Een burgemeester die een dergelijk belastend inspectieverslag onder zijn neus geschoven krijgt, kan niet anders doen dan orde op zaken stellen en een ernstig woordje spreken met de korpsleiding van de brandweer.

De hamvraag die raadslid Goyvaerts stelde was welke lessen de burgemeester uit dit inspectieverslag heeft getrokken? Het kan volgens raadslid Goyvaerts niet de bedoeling zijn om een dergelijk inspectieverslag onder de mat te vegen.

Raadslid Goyvaerts zou wel eens willen weten welke opvolging de burgemeester aan dit inspectieverslag heeft gegeven? En welke oplossingen het schepencollege gaat voorstellen om de geformuleerde tekortkomingen op te lossen?

Want als gemeenteraadslid is het niet onze taak om het werk van kapitein-commandant en zijn korps te regelen. De opdracht van een gemeenteraadslid bestaat er in om het beleidskader dat het college ten aanzien van de brandweer heeft opgesteld te controleren in zijn uitwerking. Lezing van het inspectieverslag leert dat die uitwerking heeft gefaald

De burgemeester kan evenwel beweren dat het “maar” een inspectieverslag is, maar datgene wat in het inspectieverslag geschreven staat moet blijkbaar wel kloppen met de realiteit, want raadslid Goyvaerts kon alleen maar vaststellen dat kapitein-commandant, al dan niet in samenspraak met de burgemeester, de moeite niet heeft gedaan om gebruik te maken van zijn recht van antwoord om bepaalde feiten ofwel te weerleggen, te nuanceren of in zijn juiste context te plaatsen. Raadslid Goyvaerts vindt het onbegrijpelijk dat men die mogelijkheid niet heeft benut.

Raadslid Goyvaerts is van oordeel dat de kritiek in het inspectieverslag geen dode letter mag worden en bijgevolg moet dit inspectieverslag, in aanwezigheid van de korpsleiding, in de komende maanden verder uitgediept worden in de commissie Veiligheidsbeleid. Het kan niet de bedoeling zijn dat een professioneel brandweerkorps afglijdt naar een brandweerinstelling of nog erger naar een soort van Mexicaans leger waar er meer bazen zijn dan uitvoerend personeel. Of zoals ze in het Engels zeggen “too many chiefs, not enough indians”.

De interne organisatie en scholing van de Leuvense brandweer moet en kan beter om tot een efficiëntere inzetbaarheid en betere dienstverlening voor de burgers te komen. Zeker met de invoering van de brandweerzone Brabant-Oost die voor de deur staat vanaf 1 januari 2015.
Vlaams geld in Vlaamse handen