Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
  11 May 2020
Vlaams Belang Leuven 10-puntenplan voor het post-Corona tijdperk
Op de gemeenteraad van 30 maart ll. stelde gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts een reeks van maatregelen voor om het impact van de corona-crisis op de Leuvense handel en economie te beperkten om zodoende ademruimte en zuurstof te geven voor het post-Corona tijdperk. De voorgestelde beslissingen hadden betrekking op het niet heffen van belastingen op filmvoorstellingen, openbare markten, taxi’s, terrassen, toeristische logies en geen betaling van de promotaks voor de Leuvense handelaars. Alle voorstellen werden evenwel door de gemeenteraad verworpen.

Inmiddels is in de schoot van het stadsbestuur een overleg gestart om de post-corona tijd voor te bereiden en een relance-plan uit te werken. Vermits het stadsbestuur ook een inbreng vanuit de oppositie heeft gevraagd, heeft het Vlaams belang een aantal voorstellen uitgewerkt in een 10-puntenplan. Deze maatregelen zullen immers geld kosten, maar bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Ter compensatie van de uitgaven stelt het Vlaams Belang voor om een aantal budgetten in de meerjarenplanning voor een aantal prestigeprojecten (zoals Leuven Bad, ….) te schrappen of uit te stellen naar een latere datum (o.a. Podiumkunstenzaal).

1. Tijdige betaling van facturen

Alle afdelingen van de Groep Leuven (Stad, OCMW, Politie, Autonome Gemeentebedrijven, Verzelfstandigde agentschappen,.…) zullen de facturen zo snel mogelijk behandelen zodat ze voor de vervaldag betaald kunnen worden. Hierdoor versterken we de liquiditeit van de handelaars en bedrijven.

2. Geen belasting op Terrassen op de openbare weg, Op de afgifte van tijdelijke parkeervergunningen en Inname van het openbaar domein bij bouw- of andere werken

De belastingen voor terrassen op de openbare weg worden voor het jaar 2020 niet geïnd en reeds betaalde belastingen worden terugbetaald. Hiermee verlagen we de vaste kost voor horecazaken.
Wat betreft de belastingen op de afgifte van tijdelijke parkeervergunningen en van de inname openbaar domein voor bouw en andere werkzaamheden, wordt de periode die reeds werd betaald, en inging voor 13 maart 2020 verlengd met de duur van de stillegging van de werkzaamheden. Hiermee willen we voorkomen dat er vergoedingen betaald worden voor de tijd dat werken onmogelijk was.

3. Geen belasting op de inname van het openbaar domein door kermissen, jaar-markten en openbare markten

Vanaf 1 april tot het einde van het jaar wordt geen staangeld aangerekend. Daarmee verlagen we de vaste kosten van de marktkramers. Ook voor de jaarmarkten en kermissen wordt er geen staangeld geïnd met de bedoeling de vaste kosten te verlagen.

4. Geen belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en publiciteit aan huis

Is of was je handelszaak of winkel met vestiging in Leuven tijdelijk gesloten? Dan krijg je 5 keer vrijstelling van belasting voor de verspreiding voor reclame minder dan 100 gr. Hiermee geven we zelfstandigen en winkeliers de mogelijkheid om huis aan huis reclame aan te bieden zonder belasting.

5. Concessievergoedingen en huur gemeentelijke infrastructuur

De cafetaria’s in de verschillende Leuven (sport)infrastructuren betalen geen concessie-vergoeding van 1 maart tot einde 2020. Het is immers belangrijk om de vaste kosten van de zwaar getroffen concessionarissen te verminderen.

6. Voor sportclubs en verenigingen die op jaarbasis betalen voor zaalhuur, verminderen we de jaarhuur voor 2020 met 50 %

Voor sportclubs en verengingen die een zaal huurden in de Leuvense stadsinfrastructuur dienen niet te betalen – of wordt terugbetaald – wanneer de activiteiten niet konden doorgaan. Individuele abonnementen (bijvoorbeeld zwembad) worden dan weer verlengd. Zo wordt er niet betaald tijdens de duur van de sluiting.

7. Met een bon willen we onze inwoners de kans geven om de lokale handelaars die de deuren moe(s)ten sluiten een duwtje in de rug te geven

Iedere meerderjarige Leuvense inwoner zal een “Winkel-In-Leuven” bon kunnen aankopen voor 50 euro met een koopwaarde van 100 euro. De stad legt per “Winkel-In-Leuven” bon dus 50 euro bij.

8. Oprichting van een solidariteitsfonds

Het stadsbestuur wil ook de solidariteit onder de bevolking met de zwaar getroffen handelaars, verenigingen en sociaal zwakkeren een boost geven. Er wordt een stedelijk solidariteitsfonds opgericht waar iedere Leuvenaar een vrije bijdrage aan kan betalen. Dit solidariteitsfonds zal gelijk verdeeld worden onder alle rechthebbende handelaars en middenstanders.

9. Cliënten van het OCMW geven we ook een duwtje in de rug met een sociale waardebon van 100 euro

Leuvense hulpbehoevende gezinnen met een beperkt inkomen zullen een bon van 100 euro krijgen en kunnen deze inruilen bij een aantal zaken zoals de kringloopwinkel, sociale kruidenier, voor huisvuilzakken, …

10. Om de verenigingen te steunen schenkt de stad iedere Leuvense vereniging een horeca-bon

Het gaat om een waardebon van 100 euro per Leuvense vereniging en die de verenigingen kunnen spenderen bij lokale horeca. Zo worden zowel de verenigingen als de horeca gesteund. Met deze acties maakt het stadsbestuur lokaal winkelen aantrekkelijker én krijgt de handelaar een extra duwtje in de rug.

Hagen Goyvaerts
Gemeenteraadslid
0497 280 434
Vlaams geld in Vlaamse handen