Leefbaar Leuven
Leefbaar Leuven
Volg ons op Facebook
Welkom op de webstek van Vlaams Belang Leuven
Heeft u vragen over het beleid dat wordt gevoerd door het Leuvense schepencollege? Wenst u een bepaald feit onder de aandacht te brengen? U heeft een zinvol voorstel of wenst u actief mee te werken in onze plaatselijke afdeling?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. U kan ons contacteren via de contactpagina.

Hagen Goyvaerts
Voorzitter Vlaams Belang Leuven
In de actualiteit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
  11 May 2020
Vlaams Belang Leuven 10-puntenplan voor het post-Corona tijdperk
Op de gemeenteraad van 30 maart ll. stelde gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts een reeks van maatregelen voor om het impact van de corona-crisis op de Leuvense handel en economie te beperkten om zodoende ademruimte en zuurstof te geven voor het post-Corona tijdperk. De voorgestelde beslissingen hadden betrekking op het niet heffen van belastingen op filmvoorstellingen, openbare markten, taxi’s, terrassen, toeristische logies en geen betaling van de promotaks voor de Leuvense handelaars. Alle voorstellen werden evenwel door de gemeenteraad verworpen.

Inmiddels is in de schoot van het stadsbestuur een overleg gestart om de post-corona tijd voor te bereiden en een relance-plan uit te werken. Vermits het stadsbestuur ook een inbreng vanuit de oppositie heeft gevraagd, heeft het Vlaams belang een aantal voorstellen uitgewerkt in een 10-puntenplan. Deze maatregelen zullen immers geld kosten, maar bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Ter compensatie van de uitgaven stelt het Vlaams Belang voor om een aantal budgetten in de meerjarenplanning voor een aantal prestigeprojecten (zoals Leuven Bad, ….) te schrappen of uit te stellen naar een latere datum (o.a. Podiumkunstenzaal).

1. Tijdige betaling van facturen

Alle afdelingen van de Groep Leuven (Stad, OCMW, Politie, Autonome Gemeentebedrijven, Verzelfstandigde agentschappen,.…) zullen de facturen zo snel mogelijk behandelen zodat ze voor de vervaldag betaald kunnen worden. Hierdoor versterken we de liquiditeit van de handelaars en bedrijven.

2. Geen belasting op Terrassen op de openbare weg, Op de afgifte van tijdelijke parkeervergunningen en Inname van het openbaar domein bij bouw- of andere werken

De belastingen voor terrassen op de openbare weg worden voor het jaar 2020 niet geïnd en reeds betaalde belastingen worden terugbetaald. Hiermee verlagen we de vaste kost voor horecazaken.
Wat betreft de belastingen op de afgifte van tijdelijke parkeervergunningen en van de inname openbaar domein voor bouw en andere werkzaamheden, wordt de periode die reeds werd betaald, en inging voor 13 maart 2020 verlengd met de duur van de stillegging van de werkzaamheden. Hiermee willen we voorkomen dat er vergoedingen betaald worden voor de tijd dat werken onmogelijk was.

3. Geen belasting op de inname van het openbaar domein door kermissen, jaar-markten en openbare markten

Vanaf 1 april tot het einde van het jaar wordt geen staangeld aangerekend. Daarmee verlagen we de vaste kosten van de marktkramers. Ook voor de jaarmarkten en kermissen wordt er geen staangeld geïnd met de bedoeling de vaste kosten te verlagen.

4. Geen belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk en publiciteit aan huis

Is of was je handelszaak of winkel met vestiging in Leuven tijdelijk gesloten? Dan krijg je 5 keer vrijstelling van belasting voor de verspreiding voor reclame minder dan 100 gr. Hiermee geven we zelfstandigen en winkeliers de mogelijkheid om huis aan huis reclame aan te bieden zonder belasting.

5. Concessievergoedingen en huur gemeentelijke infrastructuur

De cafetaria’s in de verschillende Leuven (sport)infrastructuren betalen geen concessie-vergoeding van 1 maart tot einde 2020. Het is immers belangrijk om de vaste kosten van de zwaar getroffen concessionarissen te verminderen.

6. Voor sportclubs en verenigingen die op jaarbasis betalen voor zaalhuur, verminderen we de jaarhuur voor 2020 met 50 %

Voor sportclubs en verengingen die een zaal huurden in de Leuvense stadsinfrastructuur dienen niet te betalen – of wordt terugbetaald – wanneer de activiteiten niet konden doorgaan. Individuele abonnementen (bijvoorbeeld zwembad) worden dan weer verlengd. Zo wordt er niet betaald tijdens de duur van de sluiting.

7. Met een bon willen we onze inwoners de kans geven om de lokale handelaars die de deuren moe(s)ten sluiten een duwtje in de rug te geven

Iedere meerderjarige Leuvense inwoner zal een “Winkel-In-Leuven” bon kunnen aankopen voor 50 euro met een koopwaarde van 100 euro. De stad legt per “Winkel-In-Leuven” bon dus 50 euro bij.

8. Oprichting van een solidariteitsfonds

Het stadsbestuur wil ook de solidariteit onder de bevolking met de zwaar getroffen handelaars, verenigingen en sociaal zwakkeren een boost geven. Er wordt een stedelijk solidariteitsfonds opgericht waar iedere Leuvenaar een vrije bijdrage aan kan betalen. Dit solidariteitsfonds zal gelijk verdeeld worden onder alle rechthebbende handelaars en middenstanders.

9. Cliënten van het OCMW geven we ook een duwtje in de rug met een sociale waardebon van 100 euro

Leuvense hulpbehoevende gezinnen met een beperkt inkomen zullen een bon van 100 euro krijgen en kunnen deze inruilen bij een aantal zaken zoals de kringloopwinkel, sociale kruidenier, voor huisvuilzakken, …

10. Om de verenigingen te steunen schenkt de stad iedere Leuvense vereniging een horeca-bon

Het gaat om een waardebon van 100 euro per Leuvense vereniging en die de verenigingen kunnen spenderen bij lokale horeca. Zo worden zowel de verenigingen als de horeca gesteund. Met deze acties maakt het stadsbestuur lokaal winkelen aantrekkelijker én krijgt de handelaar een extra duwtje in de rug.

Hagen Goyvaerts
Gemeenteraadslid
0497 280 434

  20 Apr 2020
Vlaggen halfstok ter nagedachtenis van Corona-slachtoffers
Vlaams Belang Leuven vraagt om vlaggen halfstok te hangen ter nagedachtenis van Corona-slachtoffers

Het Vlaams Belang Leuven vraagt het Leuvens stadsbestuur om in de komende weken de vlaggen aan alle officiële stadsgebouwen halfstok te hangen. Dit ter nagedachtenis van de vele doden die ook in Leuven zijn overleden door het coronavirus en ter ondersteuning van hun nabestaanden die al dan niet afscheid konden nemen.

Afgelopen zondag was het Pasen. Voor miljoenen christenen over de hele wereld is Pasen het feest van de verrijzenis van Christus. Dit jaar vond het feest echter plaats in de schaduw van de coronacrisis. Zo sprak onder meer paus Franciscus de traditionele zegen voor de stad en de wereld - ‘Urbi et orbi’ - niet uit aan het Sint-Pietersplein in Rome, maar binnen in de Sint-Pietersbasiliek. Ook in België en elders waren de meeste paasmisvieringen afgeschaft, of enkel digitaal mee te maken. Het Vlaams Belang wil echter van de gelegenheid gebruik maken om de dodelijke slachtoffers - België is op weg om per capita het meeste coronadoden ter wereld te lijden - te eren.

Concreet vraagt gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts aan het stadsbestuur om aan alle stedelijke gebouwen alle vlaggen halfstok te hangen tot na de afloop van de Corona-maatregelen. Het halfstok hangen van de vlaggen is een zichtbare bijdrage tot de bewustmaking van de ernst van de situatie en zal tevens een hart onder de riem zijn van iedereen die helpt om het land in het algemeen en de stad Leuven in het bijzonder draaiende te houden. Bovendien kan het als een eerbetoon gezien worden voor iedereen die een familielid, buur, vriend, … verloren heeft aan het Covid-19-virus.

  27 Mar 2020
Voorstel "Meer zuurstof aan de lokale handelaars"
Vlaams Belang legt voorstellen van beslissing aan de gemeenteraad voor om een aantal belastinginkomsten voor 2020 niet te innen teneinde meer zuurstof te geven aan de handelaars, horeca en kleine ondernemingen op het Leuvens grondgebied.

Het Coronavirus beheerst momenteel ons dagelijks leven en vraagt van iedereen een grote flexibiliteit en verantwoordelijkheidszin.

Op een moment dat het economische leven op het grondgebied van Leuven nagenoeg is stilgevallen, volstaat het voor Vlaams Belang gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts niet dat het stadsbestuur zich enkel beroept op steunmaatregelen van hogere overheden om aan de lokale handelaars en ondernemers, horeca-uitbaters e.d. de nodige zuurstof te geven om de Corona-crisis door te komen. Het stadsbestuur moet niet wachten op het post-Corona tijdperk om maatregelen te nemen. De lokale handelaars en ondernemers, horeca-uitbaters e.d. kreunen momenteel onder het wegblijven van inkomsten (ten gevolge van de verplichte sluiting van hun handelszaken en ondernemingen) terwijl de vaste kosten dienen te worden betaald.

Deze uitzonderlijke situatie heeft door de opgelegde maatregelen van de overheid onvermijdelijk een groot impact op de werking en leefbaarheid van de Leuvense handels- en horecazaken en ondernemingen die geheel of gedeeltelijk actief zijn op Leuvens grondgebied, waarvan de meeste geconfronteerd worden met een sluiting of een zeer beperkte werking tot 5 april aanstaande. Hoogstwaarschijnlijk zullen de huidige maatregelen van de overheid die van toepassing zijn op handels- en horecazaken en ondernemingen ook na 5 april van toepassing blijven.

Om te vermijden dat de Leuvense getroffen handels- en horecazaken en ondernemingen in liquiditeitsproblemen komen of in het slechtste geval de boeken dienen neer te leggen, is het aangewezen dat ook het Leuvense stadsbestuur een aantal principiële beslissingen neemt ter ondersteuning van de handel en ondernemingen en om de getroffen handels- en horecazaken en ondernemingen de nodige zuurstof te geven om zo hun dramatische economische toestand te helpen overleven.

Wetende dat de stad Leuven voor haar algemene financiering een reeks van belasting- en retributiereglementen heeft ingevoerd, is gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts van oordeel, gelet op deze bijzondere situatie, dat in de stad Leuven voor het inkomstenjaar 2020 een aantal belastingen worden kwijtgescholden.

Op de gemeenteraad van 30 maart aanstaande stelt Vlaams Belang gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts voor om de volgende belastinginkomsten voor het lopende jaar 2020 te schrappen als tegemoetkoming naar de getroffen handelaars, horeca-uitbaters en lokale ondernemers. Het budgettaire impact bedraagt +/- 1 miljoen euro op een totaal van 20 miljoen euro aan aanvullende belastingen die de stad jaarlijks int. (d.w.z zonder inkomsten uit onroerende voorheffing en aanvullende personenbelasting).

geen belastingen op filmvoorstellingen te heffen,
geen belasting op taxi’s te heffen,
geen belasting op terrassen te heffen,
geen belasting op voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen gelegen in het handelsdistrict van Leuven Centrum te heffen (zgn. promotaks),
geen belasting op openbare markten te heffen,
geen belasting op het exploiteren van toeristische logies te heffen.

  27 Mar 2020
Voorstel sluiting nachtwinkels
Vlaams Belang legt voorstel van beslissing aan de gemeenteraad voor om de nachtwinkels op het Leuvens grondgebied te sluiten.

Op een moment dat de corona-crisis ook op het Leuvense grondgebied steeds harder toeslaat, zijn halve maatregelen een maat voor niets. Vandaar het voorstel van gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts om over te gaan tot de volledige sluiting van alle nachtwinkels op het Leuvens grondgebied. De reden daartoe is eenvoudig: het gaat om niet-levensnoodzakelijke winkels.

Met de sluiting van alle horeca-zaken verwacht men immers dat er nu ‘s avonds laat voornamelijk drank zal worden gekocht om thuis in groepjes te consumeren. Dergelijke samenkomsten kunnen zorgen voor een verlenging of zelfs een verergering van de coronacrisis. De boodschap van gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts is boodschap is: "Alle halve maatregelen – zoals het sluiten van nachtwinkels vanaf 22u00 – moeten nu wijken voor volledige en slagkrachtige maatregelen”

Merkwaardig genoeg blijven echter een aantal uitzonderingen op de afgekondigde maatregelen van de overheid bestaan. Zo blijven bv. nachtwinkels tot 22u00 zaken doen. Het Vlaams Belang vraagt om deze uitzonderingen in te trekken. De burgemeester is perfect in staat om een politieverordening uit te vaardigen die de sluiting van de nachtwinkels beveelt en dit al zeker tot 5 april aanstaande. Indien de overheid de huidige quarantaine maatregelen verlengd spreekt het voor zich dat ook de nachtwinkels gesloten blijven.

Nachtwinkels beantwoorden vooral aan een niet-essentiële vraag rond alcohol en tabak. Het is niet de bedoeling deze producten te verbieden, maar wie deze producten ‘s avonds laat gaat kopen doet dit vaak met het doel om geïmproviseerde feestplannen in te vullen. Dit soort lockdownfeestjes moeten we nu net zien te voorkomen.

Bovendien is er vastgesteld dat eigenaars en uitbaters van nachtwinkels in de afgelopen dagen veelvuldig grote voorraden aan wel-essentiële zaken op in supermarkten gekocht hebben om ze vervolgens aan veel duurdere prijzen te verkopen in hun eigen zaak. Net nu zoveel mensen – onnodig – hamsteren, zet dit een onnodige druk op de logistieke bevoorradingsketen die reeds zijn overbelast, waardoor er tijdelijk lege rekken ontstaan.

Bovendien kunnen nachtwinkels een plek zijn waar – inmiddels verboden – samenscholingen plaatsvinden. Allemaal zaken die onnodige risico's inhouden en die in deze tijden van beperkte contacten niet gewenst zijn.

Het voorstel van beslissing luidt als volgt “De gemeenteraad beslist tot onmiddellijke sluiting van de nachtwinkels op Leuvens grondgebied en geeft daartoe de opdracht aan de burgemeester om de sluiting van de nachtwinkels op Leuvens grondgebied af te kondigen zolang de corona-maatregelen van de overheid van kracht zijn.”

  15 Mar 2018
Voorstelling Kabouterpartij
Als lijsttrekker van de Leuvense Vlaams Belang lijst kom ik op voor die Leuvenaars die het iedere maand moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en zo in de armoede terechtkomen. Een alsmaar stijgende energiefactuur, een alsmaar stijgende waterfactuur, dure huurprijzen, ellenlange wachttijden voor een sociale woning.... De traditionele politieke partijen hebben er in de afgelopen jaren een potje van gemaakt. Op 14 oktober is het aan de Leuvenaars. Ander en beter is onze boodschap. Vlaams Belang heeft een hart voor de Leuvenaars.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vlaams geld in Vlaamse handen